تا حالا هرچی برنامه هک گوشی دیدم برای این که به گوشی طرف مقابل وارد شد باید بین دو گوشی پینی رد وبدل شود.می خواستم ببینم ایا برنامه هست که بدون این که طرف مقابل بفهمدبه گوشی او وارد شدو عکس و کلیپ گوشی او را سزقت کرد؟