« سلام من به محرم،محرم گل زهرا

به لطمه های ملائك به ماتم گل زهراسلام من به محرم به تشنگی عجیبش

به بوی سیب زمین و غم حسین غریبشسلام من به محرم به غصه و غم مهدی

به چشم كاسه خون و به شال ماتم مهدیسلام من به محرم به كربلا و جلالش

به لحظه های پر از حزن و غرق درد و ملالشسلام من به محرم به حال خسته ی زینب

به بینهایت داغ دل شكسته ی زینبسلام من به محرم به دست و مشك ابوالفضل

به ناامیدی سقا به سوز و اشك ابوالفضلسلام من به محرم به قد و قامت اكبر

به خشك اذان گوی زیر نیزه و خنجرسلام من به محرم به دست و بازوی قاسم

به شوق شهد شهادت حنای گیسوی قاسمسلام من به محرم به گهواره اصغر

به اشك خجلت شاه و گلوی پاره اصغرسلام من به محرم به احترام سكینه

به آن ملیكه كه رویش ندیده چشم مدینهسلام من به محرم به عاشقی زهیرش

به بازگشتن حر خروج ختم به خیرشسلام من به محرم به مسلم و به حبیبش

به رو سپیدی عون و بوی عطر عجیبشسلام من به محرم به زنگ محمل زینب

به پاره پاره تن بی سر مقابل زینبسلام من به محرم به انتظار رقیه

به پای آبله بسته به چشم تار رقیهسلام من به محرم به شور و حال عیانش

سلام من به حسین و به اشك سینه زنانشسلام من به محرم به حزن نغمه هایش

به پرچم و به سیاهی،به خیمه های عزایش »