اين نرم افزاريه برايه استفا ده يبهتر از touch sensor