محمد محرابى مدیر كل دفتر برنامه، بودجه و نوسازى و تحول ادارى سازمان تنظیم مقررات با بیان این كه باید در كل كشور طى برنامه چهارم، ۲۶ مركز كه وظیفه مدیریت فركانس كشور و تنظیم مقررات را دارد، ایجاد مى كردیم، اظهار كرد: این كار به این معنى است كه اپراتورها را از طریق لینك به شبكه هایشان، كنترل كنیم.او ادامه داد: همین برنامه به نوعى در برنامه پنجم توسعه هم ادامه دارد، یعنى توسعه مراكز مونیتورینگ، منتهى با شكل قوى تر و با استفاده از آخرین سیستم هاى نرم افزارى كه در حال حاضر در رگولاتورهاى جهان استفاده مى شود.مدیر كل دفتر برنامه، بودجه و نوسازى و تحول ادارى سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى با بیان این كه ما دو طرح اساسى در برنامه چهارم توسعه داشتیم، گفت: یكى از طرح ها توسعه ارتباط رادیویى و شامل چهار پروژه و مهم ترین آن هم پروژه توسعه و تجهیز مراكز مونیتورینگ بود.محرابى تصریح كرد: بخشى از سیستم ها در سال ۸۸ خریدارى شده و هم اكنون در مرحله تحویل كالا هستیم، یعنى در سطح كشور ۲۶ مركز مدیریت فركانس كشور و تنظیم مقررات در حال نصب و راه اندازى است.وى افزود: در بحث مدیریت طیف فركانس هم كه بحث پایش است، بخشى از آن از طریق تجهیزاتى كه خریدارى شده، در حال انجام است و در برنامه صدور مجوز نیز طبق درخواست ها صدور پروانه انجام خواهد شد.مدیر كل دفتر برنامه، بودجه و نوسازى و تحول ادارى سازمان تنظیم مقررات در پایان تاكید كرد: رسیدگى و نظارت به مشتركان و بهره برداران كه به چه شكل سرویس مى گیرند و میزان رضایت آن ها هم در استقرار سیستم هاى نظرى در حال اعمال است.