در قبيله چامبولي در گينه :
زنان روشهاي جالب و عجيبي را در زندگي بکار مي بندند. زنان در اين مکان بر مردان تسلط دارند .
براي کار در مزارع صبح زود بيرون مي آيند و مردان در خانه مي مانند و به امور منزل مي رسند و گيتار مي زنند و خانه را با گلها و شکوفه ها تزيين مي کنند تا زنانشان بعد ازظهر از مزرعه برگردند و عجيب اينکه اين زنان نسبت به مردان بي اعتنايي نشان مي دهند زيرا اين مردان کاري جز دشمني و پر چانگي ندارند و افرادي احساساتي هستند .


هند :
هر زني در قبيله ناجاي هند ناچار است تا زنگهايي کوچک به اطراف لباسش متصل کند تا در حين حرکت به صدا درآيد و هرگاه بايستد از صدا باز ايستد و تنها دليل آن آگاهي همسرانشان از زمان از کار باز ايستادن آنهاست تا آنها را مجازات کنند .
سرخپوستان امريکا :
شگفت تر اينکه زنان سرخپوست امريکا در امريکاي جنوبي زمانيکه زني نوزادي را به دنيا مي آورد در مدت نفاس در رختخواب نمي ماند طبق عادت و رسوم تمام دنيا بلکه بالعکس اين مرد است که بجاي زن استراحت مي کند و انگيزه اين کار دور کردن ارواح خبيث از همسرانشان بوده است .


ملت باتاک:
در اعماق جزيره سوماترا زندگي مي کنند و به نيرومندي مشهورند ولي اين در مورد زنانشان صدق مي کند نه مردان زيرا در اينجا مردان به تنبلي مشهورند و زنان انواع کارهاي شاق و طاقت فرسا را انجام مي دهند در حاليکه مردان نشسته و سيگار مي کشند و در خمودگي به سر مي برند .