محققان چه مي گويند؟
* از مدتها قبل معلوم شده است كه... يعني حوصله جستجوي منابع
را نداشتم.
* اين موضوع از اهميت علمي و نظري ويژه اي برخوردار است... يعني
براي من جالب است.
*اگرچه امكان ندارد بتوانيم جوابهاي قطعي در خصوص اين سؤالها
بيابيم... يعني آزمايشهاي ما درست پيش نرفتند، اما بالاخره بايد يك
چيزي به عموم مردم بگوييم.
* براي بررسي دقيق اين تحقيق روش انتخاب شده است... يعني
نتايجي كه ديگران به آن رسيده اند از نظر من كوچكترين اهميتي نداشته
و آنها كاملاً بي معني هستند.
* در مدت زمان آزمايش ما كاملاً مراقب هستيم تا... يعني چيزي از
دستمان به روي زمين نيفتد.
* نتايج ويژه اي كه به دست آورده ايم... يعني بهتر از اين
نمي توانستيم.
* اگرچه برخي از جزئيات در نسخه كپي از دست رفته است، اما
از ريزنگار اصلي چنين برم يآيد كه... غيرممكن است بتوان چيزي از
ريزنگار فهميد.

وقتي مي گويند:(عالي است)يعني اي همچنين!
وقتي مي گويند:(خوب) يعني ضعيف!
وقتي مي گويند:(رضايت بخش)يعني ترديد دارم.
وقتي مي گويند:(نسبتا خوب)يعني موهوم است.

*نتايج اين تحقيق در زماني ديگر توضيح داده خواهد شد، يعني؛ببينم
چگونه مي توانم شما را دور بزنم.
* معتبرترين نتايج، مربوط به محقق باهوش آقاي جونز است، يعني
او زماني شاگردم بود.
* وقتي مي گويند: پيشنهاد مي دهم، معتقدم، ممكن است كه يعني
فكر كنم...
* به طور كلي باور بر اين است كه ... يعني، با اين موضوع كاملاً مخالفم
و الآن اعتراضم را مي گويم.
* واضح است كه براي فهميدن اين مسأله بايد آزمايش و تحقيقات
بسياري انجام شود، يعني چيزي از اين موضوع مطلقاً نمي فهمم!
* اميد است كه در اين زمينه تحقيقات بيشتري انجام شود، يعني اين
مقاله اي كه به شما ارائه دادم، پشيزي ارزش ندارد، اما كار ديگران هم
بهتر از اين نيست.
*با تشكر از ازمايشهاي دو محقق عزيز-جو گلاتس-كه به خاطر دستياري و همكاري ايشان با اينجانب و -جان دو- به خاطر گفته هاي با ارزش شان در مورد موضوع مورد تحقيق .يعني گلاتس ازمايش را انجام داد و دو ان را برايم توضيح داد.
علم و طنز


تغييرات آب و هوايي

در سياره مشتري:
مي گويند كه آب و هواي سياره
در حال تغيير است. به نظر من
تغييرات جو زمين روي دماي
سياره ما هم تأثير گذاشته است.

در سياره زمين:
مي گويند كه هواي سياره زمين
در حال گرم شدن است. اما به نظر
من گرم شدن جو سياره مشتري
روي زمين هم اثر گذاشته است.