اصطلاحات مختصر داوری
اصطلاحات مقدماتي داوري هنرهاي رزمي نينـجوتسو ايران
اين نوع اصطلاح بايد با صداي رسا و بلند از طرف داور وسط ويا كنار به كوش شركت كنندگان برسد. برخی از این اصطلاحات در تمامی سبکهای ژاپنی مشترک میباشد.
-----------------------------------------

شوشين : داوروسط فوكوشين : قاضي هاي كنار كانزا : حاكم

يامه : بايستيد متو ايچي : به محل اوليه برگرديد. هانتي : راي گيري

توري ماسن : تكنيك امتياز ندارد. انجوسن : ادامه مبارزه

وازاري: نيم امتياز سانبون : سه امتياز نيهون : دوامتياز ايپون : يك امتياز

كاچي : برنده ماكه: بازنده ،شكست

هيكي واكه : مساوي كاتاگوري : نوعي ازخطاها

كيكن :كناره گيري شيكاكو: بركناري جدي ازمسابقه موبوني :خودرابه خطر انداختن

هانسوكو: خطا فول كردن اخراج شوگو : صداكردن قاضي ها داور قاضي ها را درپايان و وسط مسابقه ويادرهنگام هانتي براي دادن شيكاكو صداميكند. جوگاي: خروج و ازمحوطه مسابقه

آيوچي : اصابت تكنيك همزمان ويا شرايط مساوي . هيچ امتياز داده نمي شود.

كيلوكوكو: اخطاربراي خطاي نيهون دوامتيازي

تسوزوكته –هاجيمه :دوباره مبارزه كنيد.

آتاناي يوئي: اخطار تماس باپيش ازحد وبا شدت به حريف ( نوعي تذكربه حريف كنترل ضربات)

اتوگاني ري : احترام به هم گذشتند و حريف.

هاتا نا : پرچم آكه : قرمز شيرو : سفيد

شياي : زمين مسابقه تاتامي : تشك گی نینجا : لباس نینجا

شیماس : نوعی احترام به مقابل ویا تائیده و اطاعت می باشد