نحوه تنظيم و ارسال مدارك
اعزام به خدمتنحوه تنظيم:
1- با توجه به مندرجات فصل اول، مشمولان در سال احضار نسبت به تكميل برگ هاي مندرج در اين فصل و ارسال به موقع آنها اقدام نمايند تا فرصت لازم براي رسيدگي به وضعيت ايشان ميسر باشد.
2- مشخصات كامل خود را مطابق با مندرجات اوليه اولين شناسنامه در برگ ها بصورت دقيق و خوانا بنويسيد.
3- با توجه به اينكه براي ارسال دفترچه آماده بخدمت يا وجود نواقص، با شما مكاتبه خواهد شد لذا در درج نشاني و كدپستي محل سكونت خود دقت كافي را بعمل آوريد.
4- آخرين وضعيت تحصيلي مشمولان ملاك عمل خواهد بود. لذا كليه مشمولان بايد گواهي فراغت از تحصيل يا گواهي ترك تحصيل خود را كه تاريخ دقيق ترك تحصيل ( مستقل از تاريخ صدور گواهي ) در آن مشخص شده باشد از مؤسسات آموزشي دريافت و ارسال كنند.

5-سلامت جسماني مشمولان و اطمينان از توانايي آنان در انجام خدمت وظيفه عمومي بايد به تاييد پزشك برسد، لذا لازم است مشمولان پس از الصاق عكس بر روي برگ معاينه به يكي از پزشكان كه داراي شماره پزشكي باشند، مراجعه كنند.نحوه ارسال مدارك:
1- مدارك مورد نياز را از طريق پست پيشتاز به نشاني مراكز وضعيت عمومي مربوطه كه از تاريخ باجه هاي پستي ارائه مي گردد ارسال كنيد و رسيد پستي را تا پايان رسيدگي به وضعيت مشموليت نگهداري نمائيد.
2- پس از ارسال مدارك مشمولان از طريق پست به مراكز وظيفه عمومي، پرونده مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در صورتيكه مدارك ارسالي كامل باشد اقدام لازم براي صدور دفترچه آماده بخدمت اقدام مي گردد.
3- در صورتيكه مدارك ارسالي داراي نقص باشد با مشمولان مكاتبه خواهد شد.
4- مشمولان مي بايست ضمن مطالعه دقيق دفترچه آماده بخدمت، نسبت به معرفي در تاريخ اعزام مندرج در دفترچه اقدام نمايند.
5- مشمولاني كه دفترچه آماده بخدمت آنان مفقود گرديده با مراجعه به باجه هاي پستي ضمن دريافت دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي نسبت به تكميل برگ وضعيت مشمولان متقاضي اعزام بخدمت ( بدون ارائه مدارك قبلي ) همراه با يك قطعه عكس و تصوير صفحه اول شناسنامه درخواست دفترچه آماده بخدمت المثني نمايند.

مدارك لازم:

1- يك نسخه تصوير كليه صفحات شناسنامه عكس دار در صورت داشتن توضيحات يك نسخه صفحه آخر.
2- دو قطعه 4×3 زمينه روشن و تمام رخ مشمول.( علاوه بر عكس هاي الصاقي به برگ ها )
3- گواهي فراغت يا ترك تحصيل كه در سال ارسال مدارك صادر شده باشد.
4- برگ تكميل شده وضعيت مشمولان متقاضي اعزام بخدمت.
5- برگ تكميل شده معاينه اوليه مشمولان متقاضي اعزام بخدمت.
تذكرات:
1- مشمولاني كه دفترچه آماده به خدمت دريافت داشته و بوسيله مركز وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه يا محل سكونت جهت انجام خدمت به مراكز آموزشي تعيين شده اعزام گرديده اند ملزم به انجام خدمت در آن مراكز آموزش بوده و چنانچه مجدداً ضمن معرفي خود به يكي از مراكز وظيفه عمومي و يا معرفي به مركز وظيفه عمومي اعزام كننده و كتمان اعزام قبلي دفترچه آماده به خدمت جديدي دريافت داشته و به مركز آموزش ديگري اعزام گردند، خدمت آنان در مركز آموزش بعدي جزء خدمت وظيفه عمومي محسوب نگرديده و با آنان مانند مشموليني كه به خدمت اعزام نگرديده اند رفتار خواهد شد.
2- از دو يا سه برادر واجد شرايط اعزام بخدمت يكي از آنان كه سن كمتري دارد به شرطي كه خود و برادري كه به خدمت نرفته فاقد غيبت باشند، با ارائه گواهي اشتغال به خدمت برادر يا برادران ديگر، مي توانند به تاريخ خاتمه خدمت برادر يا يكي از برادران دفترچه آماده به خدمت دريافت كند.

تبصره 1-
برادر بزرگتري كه برادر يا برادران كوچكتر او به خدمت اعزام شده اند و اعزام وي قبل از آنان به هر علت مقدور نبوده است چنانچه فاقد غيبت باشد مي توانند تا خاتمه خدمت يكي از آنان از تاخير در اعزام بخدمت استفاده نمايند.
تبصره 2- در صورتي كه مشمولان مذكور به خدمت اعزام شده باشند نمي توانند از تاخير در اعزام استفاده نمايند.


مدارك لازم:
الف) گواهي خدمت برادر حين خدمت
ب) تصوير شناسنامه كليه افراد ذكور پدر و مادر
ج) تصوير كارت پايان خدمت كليه برادران.
3- كساني كه با روش هاي همچون جعل شناسنامه، استفاده از شناسنامه ديگران، اعمال نفوذ، شهادت كذب، گواهي خلاف واقع، مكتوم داشتن حقيقت، فريب دادن مشمول و ديگر انواع تقلب موجبات معافيت خود يا ديگران را از خدمت وظيفه عمومي فراه سازند به ازاء هر مورد معافيت توسط دادگاه صالحه طبق قانون تعزيرات محكوم به تعزير مي شوند.
4-مشمولان مي بايست يكماه قبل از موعد اعزام قانوني با مراجعه به مراكز بهداشت نسبت به واكسيناسيون منژيت و چندگانه اقدام نمايند.
5-مشمولاني كه سلامت آنان بوسيله پزشك تاييد نگرديده، لازم است نسبت به تهيه و تكميل مدارك فصل معافيت پزشكي اقدام نمايند.
6- مشمولان فارغ التحصيل گروه پزشكي، به صورت تمركزي از طريق اداره كل احضار و اعزام معاونت وظيفه عمومي ناجا در تهران اعزام خواهد شد.