معافيت پزشكي
نحوه تنظيم و ارسال مدارك

نحوه تنظيم:
1- با توجه به مندرجات فصل اول، مشمولان در سال احضار نسبت به تكميل برگهاي مندرج در اين فصل و ارسال به موقع آنها اقدام نمايند تا فرصت لازم براي رسيدگي به وضعيت ايشان ميسر باشد.
2- مشخصات كامل خود را با توجه به مندرجات اوليه اولين شناسنامه در برگها بصورت دقيق و خوانا بنويسيد.
3- آخرين وضعيت تحصيلي مشمولان ملاك عمل خواهد بود. لذا كليه مشمولان بايد گواهي فراغت از تحصيل يا گواهي ترك تحصيل خود را كه تاريخ دقيق ترك تحصيل ( مستقل از تاريخ صدور گواهي ) در آن مشخص شده باشد، از مؤسسات آموزشي دريافت و ارسال كنند.
4-با توجه به اينكه براي دعوت و رسيدگي يا وجود نواقص با شما مكاتبه خواهد شد لذا در درج نشاني و كدپستي محل سكونت خود دقت كافي بعمل آوريد.
5- براي درخواست رسيدگي به معافيت پزشكي مشمولان وجود برگ معاينه اوليه مشمولان متقاضي معافيت پزشكي الزامي است لذا پس از الصاق عكس بر روي برگ مذكور، براي انجام معاينه به يكي از پزشكان كه داراي شماره نظام پزشكي باشد، مراجعه نماييد.

نحوه ارسال مدارك:
1- مدارك مورد نياز را از طريق پست پيشتاز به نشاني مراكز وظيفه عمومي مربوطه كه از طريق باجه هاي پستي ارائه مي گردد ارسال كنيد و رسيد پستي را تا پايان رسيدگي به وضعيت معافيت پزشكي نگهداري نمائيد.
2- 0پس از ارسال مدارك مشمولان از طريق پست به مراكز وظيفه عمومي، پرونده مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در صورتيكه مدارك ارسالي كامل باشد اقدام لازم براي دعوت به شوراي پزشكي صورت مي پذيرد.
3- در صورتيكه مدارك ارسالي داراي نقص باشد، با مشمولان مكاتبه خواهد شد.
4- حسب مورد و به تشخيص شوراي پزشكي مشمولان به بيمارستان هاي دولتي جهت معاينه معرفي مي گردند و بابت انجام اينگونه معاينات از ده هزار ريال تا سي هزار ريال مي بايست به حساب دولتي واريز و اصل فيش و تصوير آن را به مراكز وظيفه عمومي محل رسيدگي تحويل نماييد.
5- نتيجه معاينات از طريق بيمارستان هاي دولتي مستقيماً به مراكز وظيفه عمومي ارسال خواهد شد و سپس نسبت به تعيين وقت و دعوت از مشمولان براي حضور در شوراي پزشكي اقدام مي گردد.
6- براي حضور در شوراي پزشكي اصل شناسنام و دعوت نامه الزامي است.

مدارك لازم:
1-دو نسخه تصوير كليه صفحات شناسنامه عكس دار.
2- شش قطعه 4×3 زمينه سفيد و تمام رخ مشمول ( علاوه بر عكس هاي الصاقي بر روي برگ ها )
3- گواهي فراغت يا ترك تحصيل كه در سال ارسال مدارك صادر شده باشد.
4- برگ تكميل شده وضعيت مشمولان متقاضي معافيت پزشكي.
5-برگ تكميل شده معاينه اوليه مشمولان متقاضي معافيت پزشكي.

تذكرات:
1- مشمولاني كه توسط شوراي پزشكي معاينه گردند و معاف از خدمت تشخيص داده نشوند به خدمت اعزام خواهند شد و حق اعتراض به نظر شورا را ندارند.
2- تشخيص بيماري مشمولان به عهده شوراي پزشكي مي باشد.
3-در صورتيكه مشمولان معاف از خدمت تشخيص داده شوند، بايد مبلغ مقرر در قانون بابت ماليات و حق تمبر به حساب دولتي واريز نمايند.
4-مشمولاني كه در كميسيون پزشكي به وضعيت آنها رسيدگي مي شود در صورتيكه سرباز شناخته شوند چنانچه از موعد اعزام آنان گشذته باشد با غيبت به خدمت اعزام خواهند شد.
5-مشمولاني مي توانند از معافيت پزشكي استفاده نمايند كه در زمان رسيدگي و صدور راي شوراي پزشكي شاغل به تحصيل نباشند.


[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]