به غیر از نیروی دریایی که درجات خاص خود را دارد این درجات با تغییرات ناچیز برای باقی نیروهای مسلح کاربردی است. این درجات عینا برای ناجا و با کمی انحنا در پیکان های درجات گروهبانی و استواری ( تغییر به نیمدایره) برای سپاه پاسداران استفاده می شود. اما در درجات ارتش درجات به همین صورت است با این تفاوت که به جای شکل گل مانند درجات ستوانی و سروانی ستاره وجود دارد .

البته تفاوت ناچیزی بین قپه های درجات سرهنگی سپاه و ناجا با ارتش وجود دارد که چندان چشمگیر نیست.در زمان کنونی در هیچکدان از سیستم های نظامی ایران ارتشبد و سپهبد وجود ندارد

ارتقا درجات در شرایط عادی هر چهار سال یکبار صورت میگیرد . سیستم ارتقا تا درجه سرهنگ تمامی ادامه می یابد و برای ارتقا به درجه سرتیپ دومی و به بالا حکم مخصوصی با توجه به سوابق از سمت ستاد مشترک و با امضای مستقیم رهبری تنفیذ می شود.


در سپاه پاسداران برای درجات سرتیپ دومی و به بالا از لقب "سردار" و در ارتش و نیروی انتظامی از عنوان" امیر" استفاده می شود. در ضمن اگر می بینید که برای مثال فرمانده ناجا سردار خوانده می شود به این دلیل است که از سپاه پاسداران به ناجا منتقل شده و افسران ارشد دانشکده ای ناجا که در حال رسیدن به درجات سرتیپ دومی و به بالا هستند از زمان رسیدن به آن درجه امیر می شوند و نه سردار.منبع:وبلاگ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران __________________