[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
ماده127- از دو ياسه برادر واجد شرايط اعزام به خدمت يكي از آنان كه سن او از ديگران كمتر است به شرطي كه خود و برادري كه به خدمت رفته است فاقد غيبت باشد با ارائه گواهي اشتغال به خدمت برادر يا برادران ديگر مي تواند به تاريخ خاتمه خدمت برادر يا يكي از برادران دفترچه آماده به خدمت در يافت نمايد.

تبصره1- برادر بزرگتري كه برادر يا برادران كوچكتر او به خدمت اعزام شده اند و اعزام وي قبل از آنان به هر علت مقدور نبوده است چنانچه فاقد غيبت باشد مي تواند تا خاتمه خدمت يكي از آنان از تاخير در اعزام به خدمت استفاده نمايد.

تبصره2- در صورتيكه مشمولان مذكور به خدمت اعزام شده باشندنمي توانند از معافيت تاخير در اعزام موضوع بند(د) ماده44 قانون خدمت وظيفه عمومي استفاده نمايند.


[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]