از شر پيغام low disk space خلاص شويد.
در منوي RUN دستور regedit.exe را تايپكنيد و به مسير
HKEY_CURRENT_ USER/ SOFTWARE/ MICROSOFT/ CURRENT VERSION/ POLICIES/ EXPLORER
برويد و يك DWORD (اگر وجود ندارد) با نام NOLOWDISK SPACECHECKS بسازيد و مقدار آن را به 1 تغيير دهيد.