- براي ايجاد كلمه عبور، از حروف بزرگ و كوچك و به صورت يك در ميان یا هر جوری که دوست دارید
iDoLdEsIgN یا IdoLDEsiGN
۲ - حروف اول كلمات يك جمله را به عنوان رمز عبور خود انتخاب كنيد.
مثلاًدر جمله:"If sentence is longer password would be safer " كه رمز عبور آن به اين صورت تبديل
مي شود: " Isilpwbs "
3 - عدد يا شماره تلفنی را براي خود در نظر بگيريد و آن را با دكمه Alt تايپ كنيد.
مثلاً : شماره تلفن : ۹۷۱۲۲۳۳ را با دكمه Alt به صورت تک تک و جدا به اين صورت تبديل مي شود:
البته اين الان برعکس به نمايش در مياد.
○•☺☻☻♥♥ 4 - لغتي را در نظر بگيريد و سپس حروف سمت راست آن را که بر روي صفحه كليد قرار دارد، بنويسيد:
مثال: Hardware تبديل مي شود به: Jstfestr ، البته شايد اين روش براتون کمی سخت باشه.
5 - لغت يا تركيبي را براي خود در نظر بگيريد مانند “24Oktober” و بعد آن را بهم بريزيد به اين صورت كه
حروف اول آن را با حرف آخر، حرف دوم را با حرف ماقبل آخر و به همين ترتيب بقيه را بنويسيد:
24r4eObkot
6 - لغات يك جمله را به اختصار بنويسيد اين اختصارات را خود شما تعيين مي كنيد و از قاعده خاصي پيروي
نمي كنند.
مثلاً عبارت White meat with cabbage تبديل مي شود به:

“whtmtwtcabge”
۷ - در رمز عبور از علائم ويژه استفاده كنيد.
مثال: “c/Om%u\t§E~r