بر ضد همدیگه حرف نزنیدا ...هردوشون تیمهای خوبی هستند آبیو قرمز نداره به عکس زیر نگاه کنید