** خلاصه ای از مقررات و قوانین مربوط به خدمت وظیفه عمومی
1. طبق ماده 2 قانون خدمت وظیفه عمومی، هر فرد مذكر ایرانی از اول فروردین ماه سالی كه در آن سال وارد سن 19 سالگی می شود مشمول مقررات وظیفه عمومی خواهد شد.
18+ سال تولد مشمول = سال احضار به خدمت (از این سال فرد مشمول قادر به خروج از كشور نخواهد بود)
19+ سال تولد مشمول = سال اعزام به خدمت مشمول
** توضیح:
به موجب قانون فوق خروج افراد مشمول از كشور قبل از خدمت وظیفه عمومی فقط به موجب شرایط خاصی میسر می گردد. همچنین بر اساس موافقت مقام معظم رهبری و فرماندهی كل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ایرانیان مقیم خارج از كشور در صورت احراز شرایط می باید ضمن مراجعه به كنسولگری جمهوری اسلامی ایران در لندن تقاضای مهر خروج یكبار در سال (ویژه مشمولین) را بنمایند (برای اطلاع از شرایط اینجا را كلیك كنید) در غیر این صورت به علت مشمولت وظیفه عمومی هنگام خروج از كشور با مشكلات متعددی روبرو خواهند شد.
برای اطلاع بیشتر جدول نشان دهنده مشمولین از سال 1365 لغایت 1370 بشرح ذیل می باشد.
سال اعزام به خدمت
سال مشمولیت و احضار و سال عدم امكان خروج ازكشور
سال تولد
1384
1383
1365
1385
1384
1366
1386
1385
1367
1387
1386
1368
1388
1387
1369
1389
1388
1370

2. مشمولانی كه در مقاطع فوق دیپلم و بالاتر در خارج از كشور فارغ التحصیل شده باشند از تاریخ فراغت از تحصیل (نه از تاریخ اعلام آن) یك سال مهلت دارند خود را به حوزه های وظیفه عمومی معرفی نمایند تا غایب شناخته نشوند. ( تبصره 1 ماده 34 قانون خدمت وظیفه عمومی ) بدیهی است اینگونه مشمولان در هر مقطعی از مهلت یك ساله كه خود را معرفی نمایند دفترچه آماده به خدمت دریافت خواهند نمود.
3. به موجب ماده 3 سن مشمولان افراد تحت تكفل از لحاظ خدمت و معافیت از آن، تابع مندرجات اولیه شناسنامه بوده و هرگونه تغییری كه به عمل آمده باشد از لحاظ وظیفه عمومی معتبر نخواهد بود.
4. به موجب ماده 18 به وضع خدمت مشمولان خدمت وظیفه عممی یكسال قبل از اعزام به خدمت دوره ضرورت یعنی در سالی كه مشملان در آن سال وارد سن 19 سالگی می شوند رسیدگی خواهد شد.
5. به موجب ماده 19 كسانی كه به سن 19 سالگی می رسند پس از انتشار آگهی احضار موظفند برای روشن نمودن وضع مشمولیت خود به سازمان وظیفه عمومی محل تولد مراجعه و خود را معرفی نمایند در صورتی كه در خارج از محل تولد اقامت داشته باشند می توانند به سازمان وظیفه عمومی محل اقامت خود مراجعه كنند.
مشمولان مقیم خارج از كشور باید به نمایندگی كنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در كشور محل اقامت خود و در صورت نبودن آن به نزدیكترین نمایندگی كنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه كنند.
6. به موجب ماده 22 نمایندگان كنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در كشورهای خارج مسئول اجرای مقررات قانون وظیفه عمومی نسبت به مشمولان مقیم حوزه های مأموریت خود می باشند و موظفند به وضع مشمولیت آنان رسیدگی كرده و نتیجه اقدامات را از طریق وزارت امور خارجه به ادارة وظیفه عمومی اعلام دارند.
7. بموجب ماده 23 مشمولانی كه برای ادامه تحصیل به خارج از كشور مسافرت می كنند پس از ترك تحصیل یا فراغ از تحصیل، همچنین مشمولانی كه پس از احضار به خدمت طبق آئین نامه اجرائی این قانون به طور موقت به خارج از كشور مسافرت می كنند در پایان مدت تعیین شده، باید جهت رسیدگی به وضع مشمولیتشان، خود را به سازمان های وظیفه عمومی داخل كشور معرفی كنند.
**مشمولان مقیم خارج از كشور، در صورت احضار می بایست امور زیر را انجام دهند
سال احضار سالی است كه هر فرد ذكور ایرانی از اول فروردین ماه سالی كه طی آن سال وارد سن 19 سالگی می شود مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی می شود.
سال احضار = سال تولد + عدد ثابت 18
با این ترتیب هر مشمول باید در سال احضار برای تعیین وضعیت خدمت وظیفه عمومی خود اقدام نماید. مگر اینكه در این سال مشغول به تحصیل باشد كه در اینصورت تا پایان تحصیلات از معافیت تحصیلی برخوردار خواهد بود و پس از پایان تحصیلات خود را برای اعزام به خدمت آماده نماید و الا غایب محسوب می گردد.
مشمولان ترك تحصیل كرده یا فارغ التحصیل شده خارج از كشور كه دارای معافیت تحصیلی هستند حداكثر یك سال از تاریخ ترك تحصیل یا فراغت از تحصیل فرصت دارند خود را معرفی نمایند.