به موجب ماده يک قانون خدمت نظام وظيفه عمومي دفاع از استقلال و تماميتارضي نظام جمهوري اسلامي ايران و جان و مال و ناموس مردم وظيفه ديني و مليهر فرد ايراني است و در اجراي اين وظيفه کليه اتباع ذکور دولت جمهورياسلامي ايران متولد 1364 در سال جاري به خدمت دوره ضرورت اعزام و کليهاتباع ذکور متولد 1365 موظفند تا آخر سال جاري جهت رسيدگي به وضعمشموليتشان خود را به بخش هاي وظيفه عمومي نيروهاي انتظامي محل تولد يامحل سکونت خود را معرفي نمايند


نحوه محاسبه و جدول سال مشموليت
طبق قانون فعلي نحوه محاسبه و جدول سال مشموليت افراد به شرح ذيل مي باشد :
سال تولد + عدد ثابت 17= سال اجازه خروج از کشور با استفاده از مهر خروج مکرر و يا همراه در گذرنامه
سال تولد + عدد ثابت 18 = سال مشموليت بدون توجه به روز و ماه تولد ، کهنياز به صدور اجازه خروج از کشور توسط نمايندگي يا نظام وظيفه دارد .
سال تولد + عدد ثابت 19 = سال اعزام به خدمت سربازي
جدول افراد مشمول سال اعزام به خدمت سربازي
سال مشموليت و احضار و عدم امکان خروج از کشور
تا پايان سالي که توان اجازه خروج داد
سال تولد
1382
1381
1380
1363
1383
1382
1381
1364
1384
1383
1382
1365
1385
1384
1383
1366
1386
1385
1384
1367
1387
1386
1385
1368
1388
1387