نحوه تنظيم:

مشمولتن كه در شمول يكي از معافيتهاي مندرج در برگه هاي شماره 1 و 2و 3 مي باشند ضمن تكميل برگ مربوط به نوع معافيت، برگ وضعيت مشمولان متقاضي را نيز تكميل نمايند.
تكميل برگ وضعيت مشولان متقاضي، معافيتهاي ايثارگران ـ مقامهاي اول و دوم و سوم مسابقات جهاني.
با توجه به مندرجات فصل اول مشمولان در سال احضار نسبت به تكميل برگهاي مندرج دراين فصل و ارسال به موقع آنها اقدام نمايند تا فرصت لازم براي رسيدگي به وضعيت ايشان ميسر باشد.
مشخصات كامل خود را مطابق با مندرجات اوليه اولين شناسنامه در برگها بصورت دقيق و خوانا بنويسيد.
با توجه به اينكه براي دعوت و رسيدگي يا وجود نواقص، با شما مكاتبه خواهد شد لذا در درج نشاني و كدپستي محل سكونت خود دقت كافي را بعمل آوريد.
آخرين وضعيت تحصيلي مشمولان ملاك عمل خواهد بود. لذا كليه مشمولان بايد گواهي فراغت از تحصيل يا گواهي ترك تحصيل يا اشتغال به تحصيل خود را كه تاريخ دقيق ترك تحصيل (مستقل از تاريخ صدور گواهي) در آن مشخص شده باشد از مؤسسات آموزشي دريافت و ارسال كنند.


نحوه ارسال مدارك:

مشمولان متقاضي معافيتهاي ايثارگران مدارك مورد نياز را از طريق پست پسشتاز به نشاني مراكز وظيفه عمومي مربوطه كه از طريق باجه هاي پستي ارائه مي شود ارسال و رسيد پستي را تا پايان رسيدگي به وضعيت مشمولين نگهداري نمايند.
مشمولان متقاضي معافيتهاي مقام هاي اول و دوم در مسابقات علمي جهاني، مدارك مورد نياز را به نشاني:
تهران ـ ميدان سپاه ـ معاونت عمومي ناجا ـ اداه كل مشمولان و امور معافيتها ارسال داريد.
لازم به ذكر است در مراكز وظيفه عمومي شهرستانها به اينگونه معافيتها رسيدگي نمي گردد.
پس از ارسال مدارك مشمولان از طريق پست به مراكز وظيفه عمومي پرونده مورد بررسي و در صورتي كه مدارك ارسالي كامل باشد اقدام لازم صورت مي پذيرد.
درصورتي كه مدارك ارسالي داراي تقص باشد با مشمولان مكاتبه خواهد شد.


مدارك لازم:

مدارك لازم براي معافيتهاي ايثارگران در ظهر برگها برابر با نوع معافيت درخواستي درج گرديده است.
مدارك لازم براي مشمولان متقاضي معافيتهاي مقامهاي اول و دوم و سوم در مسابقات جهاني:

الف ـ تصوير از تمامي صفحات شناسنامه عكس دار مشمول.
ب ـ چهار قطعه عكس تمام رخ.
ج ـ آخرين مدرك تحصيلي.
د ـ معرفي نامه معتبر از وزارت آموزش و پرورش، علوم تحقيقات و فن آوري، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي.


مدارك مورد نياز درخواست معافيت براي بستگان شهداء اسراء آزادگان و جانبازان

1- تصوير صفحه اول شناسنامه عكس دار مشمول و در صورت داشتن يك نسخه از آخر صفحه (دو نسخه).
2- دو قطعه عكس 4×3 زمينه روشن و تمام رخ مشمول. ( علاوه بر عكسهاي الصاقي بر روي برگه ها ).
3- گواهي آخرين مدرك تحصيلي(اعم از گواهي فراغت از تحصيل يا ترك تحصيل يا اشتغال به تحصيل).
4- تكميل برگ شماره 1 .
5- ارائه گواهي صادره از بنياد شهيد يا جانبازان يا ستاد رسيدگي به امور آزادگان.
6- تكميل برگ وضعيت مشمولان متقاضي معافيت ابثارگران ـ مقامهاي اول، دوئم و سوم مسابقات علمي جهاني.

تذكر: بر اساس دستور عمل اجرايي مقررات اعطاي امتيازات ويژه به خانواده ايثارگران (شهداء ـ مفقودالاثر ـ جانبازان ـ آزادگان) مشمولان عنايات و مراحم مقام معظم رهبري بشرح ذيل مي باشند:
الف ـ يكي از فرزندان شهداء يا مفقودالاثر يا آزادگان به دليل استفاده برادر آنها (شهيد ـ مفقودالاثر ـ آزاده) از معافيت خانواده شاهد مصوب 42/9/6631 شرايط استفاده از معافيت رااز دست داده است از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است.
ب ـ برادران شهداء مفقودالاثرها كه به دليل استفاده فرزند آنها از معافيت خانواده شهداء سرباز شناخته شومد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي باشند.
ج ـ يكي از فرزندان شهداء ‌يا مفقودالاثرها يا آزادگان كه قبلاً فرزند ديگر شهيد، مفقودالاثر، آزاده از معافيت خانواده شهداء استفاده نموده ولي به دليل فوت يا مهاجرت نزد خانواده اش نباشد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي باشد.
د ـ مشمولان عزيز كه در شمول هر يك از بندهاي (تذكر) هستند. ضمن تهيه مدارك و تكميل موارد خواسته شده در بالاي صفحه نوشته شده به مراكز وظيفه عمومي ارسال نماييد.


مدارك مورد نياز درخواست معافيت 40 ماه حضور پدر ومادر درمناطق عملياتي

1ـ تصوير تمام صفحات شناسنامه عكس دار مشمول (دو نسخه)
2ـ دو قطعه عكس 4×3 زمينه روشن و تمام رخ مشمول. ( علاوه بر عكسهاي الصاقي بر روي برگه ها ).
3ـ گواهي آخرين مدرك تحصيلي(اعم از گواهي فراغت از تحصيل يا ترك تحصيل يا اشتغال به تحصيل).
4ـ تصوير تمام صفحات شناسنامه پدر مشمول (يك نسخه).
5ـ تصوير صفحه اول شناسنامه برادران مشمول (يك نسخه).
6ـ ارائه برگ 50 ماه تلفيقي از درصد جانبازي و حضور در مناطق جانبازي و حضور در مناطق عملياتي از نيروي مربوطه كه عكس ممهور شده به آن الصاق گردد.
7ـ تكميل برگ شماره 2.
8ـ تكميل برگ وضعيت مشمولان متقاضي معافيت هاي ايثارگران ـ مقامهاي اول، دوم، سوم و حضور در مسابقات علمي جهاني.
9ـ برگ تكميل شده مربوط به درصد جانباري (كهاز طريق بنياد مستضعفان صادر مي شود)


تذكر:
سازمانهاي مذكور در بند 6 شامل:

1ـ سپاه، 2ـ ارتش، 3ـ نيروي انتظامي، 4ـ وزارت دفاع، 5ـ ستاد كل نيروهاي مسلح، 6ـ بنياد جانبازان صرفاً براي تعيين ميزان درصد جانبازي.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]

[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]

[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]

[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]