کد 1 : مرکز اموزش ولیعصر تبریز

کد 5
: کرمان ارتش

کد 6 :اراک نیروی انتظامی

کد 12 : بیرجند ارتش 04

کد 17 : نیروی هوایی ارتش شیراز

کد 20 : نیروی هوایی ارتش دانشگاه هوایی ستاری - شمشیری آذری (تهران)

کد 27 : نیروی هوایی سمنان

کد 35
: نیروی زمینی ارتش تهران آموزشی 01

کد 36 :
نیروی زمینی ارتش تهران آموزشی 02

کد 37 : ارتش نیروی زمینی عجب شیر

کد 47 : نیروی زمینی ارتش گروه 33 توپخانه پرندک

کد 49 : نیروی زمینی ارتش لشگر 16 زرهی قزوین

کد 57 :
ارتش لشکر 81 زرهی کرمانشاه

کد 73 : پادگان آموزشی شهید قاضی تبریز

کد 75
: وزارت دفاع قزوین

کد 80 : ستاد مشترک سپاه

کد 82 : سپاه مرودشت

کد 87 : نیروی مقاومت سپاه پادگان خاتمی یزد

کد 88 : نیروی هوائی سپاه اردکان

کد 89 : سازمان زندان کرج

کد 91 : سپاه ( نیروی زمینی ) در اقلید فارس (شیراز )


کد 94 :سپاه پادگان ولیعصر ساری

کد 123 : پادگان شهید هاشمی نژاد نیشابور نیروی زمینی سپاه

کد 135 : سپاه شهید قدوسی یزد

کد 182 : نیروی هوائی تهران ارتش

کد 185 : نیروی زمینی سپاه شهدای کرمانشاه

کد 215 : پادگان شهید پازوکی سپاه (لشکر 27 ) واقع در افسریه

کد 226 : مازاد (یعنی در روز تقسیم هر جا که نیرو لازم بود به انجا اعزام خواهید شد)

کد 234 : نیروی دریایی

کد 256 : نیروی زمینی سپاه (پادگان شهید مدرس واقع در اتوبان تهران - کرج)