مدارک لازم بر اخذ معافيت کفالت
1- اصل شناسنامه و دو سري کپي خوانا از کليه صفحات شناسنامه
2-اصل گذرنامه و يک سري کپي خوانا از کليه صفحات آن (حتي صفحات سفيد)
3- اصل کارت اقامت و دو سري کپي خوانا از پشت و رو آن
4- شش قطعه عکس 3*4 جديد بدون کلاه و عينک و درج مشخصات در پشت آن
5- گواهي ترک تحصيل و يا فراغت از تحصيل و يا اخراج از تحصيل و در صورتداشتن تحصيلات دانشگاهي ارائه ريز نمرات (به تفکيک هر سال) و ذکر شروع وپايان تحصيل و درج آخرين مدرک تحصيلي
6- تکميل کليه فرمهاي ضميمه

  • درموارديکه فرد بستگاني در خارج از کشور نداشته باشد بايستي پس از تکميل وامضاء قسمت اوليه ، فرم را جهت تکميل مشخصات بستگان و امضاء آن و همچنينتائيد فرم توسط کلانتري محل به ايران ارسال نموده و پس از دريافت آن بههمراه ساير مدارک تحويل کنسولگری نمايد.

7- تکميل فرم وکالتنامه (در صورتيکه پيگيري از سوي بستگان درجه يک ، پدر، مادر،خواهر و يا برادر باشد نيازي به تکميل آن نمي باشد.(
8- در صورت تکميل فرم وکالتنامه يک فقره چک به مبلغ مندرج در فهرست هزينه خدمات کنسولي
9- پاکت آدرس دار ملصق به تمبر سفارشي جهت عودت اصل مدارک