+ ارسال موضوع جدید
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: معافيت كفالت و مدارک لازم

 1. #1
  º°”˜×.مدیریت کل سایت.×`”°º

  http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

  [ ]
  تاریخ عضویت
  Mar 2007
  محل سکونت
  City Bonab
  نوشته ها
  31,995
  تشکر
  16,883
  تشکر شده 25,435 بار در 9,128 پست

  پیش فرض معافيت كفالت و مدارک لازم

  بخش اول _ معافيت كفالت
  ماده 122-
  منظور ازيگانه مراقب ونگهدارنده ياسرپرست مندرج درماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي مشمولي ميباشد كه به شرح مواد زير تنها فرزند يانوه ذكور بيش از18سال هرپدريا مادر يا جد يا جده يا تنها برادر بيش از 18 سال خواهر يابرادر خود باشد


  ماده 123 –
  هرگاه مشمول داراي برادر بيش از 18 سالي باشد كه به علت نقص عضو يابيماري به تشخيص هيئت رسيدگي باكسب نظر شوراي پزشكي قادر به سرپرستي ومراقبت ازافرادي كه مشمول ادعاي كفالت آنان را مي نمايد نباشد و يا داراي برادر اسير يا مفقودالاثري باشد مشمول يگانه مراقب وسرپرست محسوب خواهد شد.

  ماده 124-
  مشمولان زير برابر مقررات ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي كفيل شناخته ميشوند وچنانچه در5 سال متوالي داراي شرايط معافيت موقت يكساله باشند درپايان سال پنجم به آنان معافيت دائم زمان صلح داده خواهدشد .

  1- يگانه مراقب ونگهدارنده پدري كه به سن 59 سالگي رسيده ويا پدري كه طبق نظر شوراي پزشكي نياز به مراقبت ونگهداري داشته وبه تشخيص هيئت رسيدگي قادر به اداره امورخودنباشد .
  2- يگانه مراقب ونگهدارنده مادرفاقدشوهر(درصورت مطلقه بودن مادر بایدتاریخ ثبت طلاق دردفاتراسنادرسمی قبل از ورود به سن 16سالگی مشمول باشد).
  3-يگانه مراقب ونگهدارنده جد فاقد فرزند كه به علت بيماري يانقص عضو و ياكهولت بنا به تشخيص هيئت رسيدگي وباكسب نظر شوراي پزشكي نيازبه مراقبت ونگهداري داشته باشد .
  4-يگانه مراقب ونگهدارنده جده فاقد شوهر وفرزند.
  5-يگانه مراقب ونگهدارنده برادر فاقد پدر وهمسر وفرزند كه به علت بيماري يانقص عضو بنا به تشخيص هيئت رسيدگي وباكسب نظر شوراي پزشكي نياز به مراقبت ونگهداري داشته باشد .
  6-يگانه مراقب ونگهدارنده خواهر فاقد پدر وهمسر وفرزندي كه به علت بيماري يا نقص عضوبنا به تشخيص هيئت رسيدگي وباكسب نظر شوراي پزشكي نياز به مراقبت ونگهداري داشته باشد .
  7- يگانه سرپرست ونگهدارنده بردار وخواهر صغير.
  ماده 125-
  درمورد معافيت به منظور سرپرستي ونگهداري برادر يا خواهد صغير . مشمولي كه باصفار ازيك پدر ومادر باشد حق تقدم خواهد داشت ودرغير اين صورت مشمولي كه با صغار ازيك پدر ومادر باشد حق تقدم دارد و وجود برادران ناتني صغار ازمعافيت بردار پدريا مادري آنان نخواهد بود .

  ماده 126-
  مشمولاني كه تنها برادر خواهري باشند كه فاقد پدر بوده وتاسن 24 سالگي شوهر اختيارننمايد تارسيدن خواهربه سن 24 سال تمام ميتوانند سالانه ازمعافيت موقت استفاده نمايند وپس از آن به خدمت اعزام خواهند شد .

  ماده 127-
  ازدو يا سه برادر واجد شرايط اعزام به خدمت يكي ازآنان كه سن او ازديگران كمتر است به شرطي كه خود وبرادري كه به خدمت رفته است فاقد غيبت باشند با ارائه گواهي اشتغال به خدمت برادر يا برادران ديگر مي تواند به تاريخ خاتمه خدمت بردار با يكي ازبرادران دفترچه آماده به خدمت دريافت نمايد .

  تبصره 1-
  بردار بزرگتري كه برادر يابرادران كوچكتر اوبه خدمت اعزام شده اند واعزام وي قبل ازآنان به هرعلت مقدور نبوده است چنانچه فاقد غيبت باشد ميتواند تاخاتمه خدمت يكي از آنان ازتاخير در اعزام به خدمت استفاده نمايد .

  تبصره 2-
  درصورتي كه مشمولان مذكور به خدمت اعزام شده باشند نمي توانندازمعافيت تاخير دراعزام موضوع بند(د) ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي استفاده نمايند.

  ماده 128-
  به مشمولاني كه كفيل خواهر صغير مي شوند چنانچه تا 5 سال متوالي داراي شرايط معافيت باشند درپايان سال پنجم معافيت دائم زمان صلح داده خواهد شد.

  تبصره –
  چنانچه مدت معافيت موقت موضوع ماده فوق كمتر از5 سال بوده ومشمول بلافاصله واجد شرايط مندرج درماده 126 اين آئين نامه بشود مدت معافيت كفالت درزمان صغير خواهر با مدت معافيت كفالت خواهر مجرد درزمان كبر قابل جمع نبوده پس ازرسيدن خواهر به سن 24 سالگي تمام به خدمت اعزام خواهد بود .

  ماده 129-
  مشمولاني كه براي انجام خدمت وظيفه عمومي احضار مي شوندچنانچه درتاريخهاي معينه خود رامعرفي نكنند ازمعافيتهاي مذكور دراين فصل محروم مي شوند مگر اينكه درطول مدت غيبت وحين رسيدگي واجد شرايط معافيت كفالت بوده باشند ودرساير موارد تشخيص عذر موجه با رئيس اداره وظيفه عمومي با نماينده او خواهدبود.

  ماده 130 –
  مدارك لازم براي تشخيص سرپرست بودن مشمول :

  الف – فتوكپي شناسنامه افراد ذينفع كه مامور مربوطه با اصل سندجعلي تطبيق داده وذيل آن نام ونشان خود را با ذكر تاريخ تائيد وامضاء مينمايد .
  ب – انجام تحقيقات درمورد صحت وسقم ادعاي مشمول ومفاد استشهاد تنظيمي توسط مامورين شهرباني يا ژاندارمري محل صدور شناسنامه ومحل سكونت مشمول وبستگان شهود وي واحراز هويت آنان كه به گواهي ومهر امضاء رئيس شهرباني وفرمانده پاسگاه ژندارمري محل رسيده باشد .
  ماده131-
  درپايان هرسال كه مشمول سالم وبلامانع موضوع بند(1)ماده 39 قانون خدمت وظيفه عمومي كه به خدمت اعزام شده اند بيش ازميزان نيازمندي نيروهاي مسلح باشند كه دراول همان سال ازطرف ستاد مشترك اعلام گرديده است تعداد اضافي ازمشمولان بند 2 ماده 39 كه مدت خدمت ضرورت آنان بيشتر است حسب اعلام اداره وظيفه عمومي ازخدمت ترخيص وبه حوزه وظيفه عمومي اعزام كننده معرفي خواهند شد . حوزه وظيفه ذيربط كارت معافيت درزمان صلح جهت آنان صادر وتحويل خواهد نمود.

  تبصره –
  چنانچه افرادي ازمشمولان اين ماده مايل به ادامه خدمت باشند درصورت نياز نيروها وسازمانها مي توانند به خدمت ادامه د هند.

  ماده 132-
  درصورت تامين نيازمندي نيروهاي مسلح به شرح ماده قبل براي مشمولاني كه حداقل 2 سال تمام معافيت موقت استفاده نموده اند وسيله حوزه وظيفه ذيربط كارت معافيت دائم درزمان صلح صادر وتحويل خواهدشد .

  ماده 158-
  مدارك لازم براي رسيدگي به ادعاي كفالت مشمولان يگانه مراقب ونگهدارنده پدر كه قادر به اداره امور خودنباشد به شرح زير است :

  1- تصوير شناسنامه پدر .
  2- تصويرشناسنامه مادر .
  3-تصويرشناسنامه برادران وخواهران مشمول ( درصورتي كه هريك ازآنان فو ت كرده باشندبرگ فوت آنان).
  4-عكس پدرمشمول كه توسط كلانتري ياپاسگاه ژاندارمري محل اقامت گواهي شده باشد .
  5-تصوير شناسنامه همسر ياهمسران ديگر پدرمشمول .
  6- پاسخ اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه پدرومادر مشمول به استعلام حوزه وظيفه ذيربط درمورد مشخصات فرزندان ذكور پدرومادر.
  7- درصورتي كه به وضع مشمول درخارج ا زمحل صدور شناسنامه رسيدگي شود پاسخ استعلام وضع مشموليت وي ازحوزه ياگروهان ويابخش وظيفه ژاندارمري محل صدورشناسنامه مشمول .
  8-برگ تحقيق وضعيت ( اين برگ بدواً حسب مورد وسيله حوزه وظيفه محل صدور شناسنامه يامحل سكونت مشمول تنظيم وجهت تحقيق وتكميل به كلانتري ياپاسگاه ژندارمري محل صدورشناسنامه يامحل سكونت مشمول وپدرو مادروي فرستاده ميشود مراجع مذكور پس از بررسي وتحقيق وتكميل وگواهي وامضاء ومهررئيس يا فرمانده مربوطه به حوزه وظيفه ذيربط اعاده خواهند نمود .
  9-برگ معاينه پزشكي پدرمشمول متضمن نظر شوراي پزشكي مبني بر عدم قدرت به ادراه امورونياز به مراقبت ونگهداري به علت كهولت يابيماري يا نقص عضو .
  10-برگ استشهادتائيد وضعيت وصحت ادعاي مشمول به امضاي سه نفر از بستگان مشمول كه به تائيد مراجع انتظامي محل رسيده باشد .
  تبصره 1- حضور پدرمشمول درجلسه هيئت رسيدگي ضروري است چنانچه پدرمشمول قادربه حضور درجلسه هيئت رسيدگي .نباشد گواهي مراجع ذيصلاح مبني بر عدم امكان حضور پدرمشمول درجلسه الزامي است
  تبصره 2-
  مشمولان هريك از مدارك فوق رابه تعداد مورد نياز به حوزه وظيفه عمومي ذيربط تحويل خواهند نمود .

  ماده 159-
  مدارك لازم براي رسيدگي به ادعاي كفالت مشمولان يگانه مراقب ونگهدارنده مادر فاقد شوهر به شرح زير است :

  1-گواهي فوت پدر .
  2-رونوشت طلاقنامه مادر در صورتي كه مادر مشمول مطلقه شده باشد .
  3- تصوير شناسنامه مادر.
  4- تصوير شناسنامه پدر مشمول درصورتي كه مادر مشمول مطلقه شده باشد .
  5-تصوير شناسنامه برادران وخواهران مشمول .
  6- گواهي موقت برادر يا برداران مشمول درصورتي كه فوت نموده باشند .
  7- پاسخ اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه مشمول وپدرومادر وي به استعلام حوزه وظيفه عمومي ذيربط درباره مشخصات فرزندان ذكور مادر.
  8- درصورتي كه به وضع مشموليت وي ازحوزه ياگروهان ويابخش وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه مشمول .
  9- برگ تحقيق وضعيت ( اين برگ بدواً حسب مورد وسيله حوزه وظيفه عمومي محل صدورشناسنامه يامحل سكونت مشمول ومادر اوتنظيم وجهت تحقيق و تكميل به كلانتري يا پاسگاه ژاندارمري محل صدور شناسنامه يا محل سكونت مشمول وپدر ومادر وي فرستاده ميشود مراجع مذكور پس از بررسي وتحقيق وتكميل وگواهي امضاء ومهر رئيس يافرمانده مربوطه به حوزه وظيفه عمومي ذيربط اعاده خواهند نمود .
  10-عكس مادر مشمول كه توسط كلانتري ياپاسگاه ژاندارمري محل اقامت گواهي شده باشد .
  11- تصوير شناسنامه وياخلاصه فوت شوهر وياشوهران قبلي مادر مشمول .
  12- برگ معاينه پزشكي برادر بيش از18 سال مشمول متضمن نظر شوراي پزشكي مبني بر اينكه به علت بيماري يا نقص عضوقادربه سرپرستي مادرفاقد شوهرخود نميباشد .
  13- برگ استشهاد تائيد وضعيت وصحت ادعاي مشمول به امضاي سه نفر ازبستگان مشمول كه به تائيد مراجع انتظامي محل رسيده باشد .
  14- رونوشت مصدق احکام مبنی بر حبس پدر ( به نحوی که از تاریخ ارائه آن بیش از یکسال به انقضای حبس باقی مانده باشد )
  تبصره 1-
  حضورمادرمشمول درجلسه هيئت رسيدگي ضروري است چنانچه مادر مشمول قادر به حضور درجلسه هيئت رسيدگي نباشد. گواهي مراجع ذيصلاح مبني برعدم امكان حضور مادر مشمول درجلسه الزامي است .

  تبصره 2-
  مشمولان بايد هريك ازمدارك فوق رابه تعداد مورد نياز به حوزه وظيفه عمومي تحويل نمايند .

  ماده 160 –
  مدارك لازم براي رسيدگي به ادعاي كفالت مشمولان يگانه مراقب ونگهدارنده جد ياجده پدري يامادري كه قادر به اداره امورخودنباشند به شرح زير است :

  الف – جد پدري يامادري .
  1- تصوير شناسنامه جد.
  2- تصوير شناسنامه نوه هاي ذكور واناث .
  3- گواهي فوت فرزندان جد.
  4- عكس جد مشمول كه توسط كلانتري ياپاسگاه ژاندارمري محل اقامت گواهي شده باشد.
  5-برگ تحقيق وضعيت ( اين برگ بدواً حسب مورد وسيله حوزه وظيفه محل صدور شناسنامه يامحل سكونت مشمول درمورد فرزندان ونوه هاي جدتنظيم وجهت تحقيق وتكميل به كلانتري ياپاسگاه ژندارمري محل صدور شناسنامه يا محل سكونت مشمول وپدرومادر وجد وي فرسناده ميشود مراجع مذكور پس از تحقيق وبررسي وتكميل وامضاء ومهر رئيس يافرمانده مربوطه به حوزه ووظيفه ذيربط اعداه خواهند نمود ).
  6- برگ معاينه پزشكي جد مشمول متضمن نظر شوراي پزشكي مبني برنياز به مراقبت ونگهداري به علت بيماري يانقص عضو ياكهولت .
  7- چنانچه جدداراي همسران ديگرباشد تصويرشناسنامه آنها .
  8- پاسخ اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه افراد بندهاي 1 و2 به استعلام حوزه وظيفه ذيربط درمورد مشخصات آنان .
  9-درصورتي كه به وضع مشمول درخارج ازمحل صدورشناسنامه رسيدگي شود پاسخ استعلام وضع مشموليت ازحوزه ياگروهان ويابخش وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه مشمول .
  10- برگ معاينه برادر بيش از18 سال مشمول متضمن نظر شوراي پزشكي مبني بر اينكه به علت بيماري يا نقص عضوقادر به مراقبت ونگهداري ازجد خود نميباشد .
  11- برگ اسشتهاديه تايئد وضعيت وصحت ادعاي مشمول به امضاي سه نفر ازبستگان مشمول كه به تائيد مراجع انتظامي محل رسيده باشد .
  تبصره 1-
  حضور جد مشمول باشناسنامه عكس دار درجلسه هيئت رسيدگي ضروري است درصورتي كه جدبه هرعلت قادر به حضور درجلسه دادگاه نباشد , گواهي مراجع ذيصلاح ذيربط مبني بر عدم امكان حضور وي درجلسه الزامي است .

  تبصره 2-
  مشمولان هريك ازمدارك فوق رابه تعداد موردنياز به حوزه وظيفه عمومي مربوطه تحويل خواهند داد .

  ب _ جده مادري ياپدري
  1- درمورد مشمولاني كه ادعاي تكفل جده مادري ياپدري خودرانموده باشند مدارك مذكوردربند الف اين ماده به استثناي مدارك مندرج دربند 6 .
  2- گواهي فوت شوهرياطلاقنامه جده كه تاريخ وقوع طلاق قبل ازرسيدن مشمول به سن مشموليت باشد .
  ماده161-
  مدارك لازم براي رسيدگي به ادعاي كفالت مشمولان يگانه مراقب ونگهدارنده خواهر كه قادربه اداره امورخودنباشد به شرح زير است :

  1- گواهي فوت پدر.
  2- تصوير شناسنامه خواهر.
  3-تصوير شناسنامه مادر مشمول وهمسر ياهمسران ديگرپدرمشمول.
  4-برگ تحقيق وضعيت ( اين برگ بدواً حسب مورد وسيله حوزه وظيفه محل صدور شناسنامه يامحل سكونت مشمول وخواهراو تنظيم وجهت تحقيق وتكميل به كلانتري ياپاسگاه ژندارمري محل صدور شناسنامه يا محل سكونت مشمول وپدرومادر وجد وي فرستاده ميشود, مراجع مذكور پس از تحقيق وبررسي وتكميل وامضاء ومهر رئيس يافرمانده مربوطه به حوزه ووظيفه ذيربط اعاده خواهند نمود ).
  5-پاسخ اداره ثبت احوال محل صدورشناسنامه ومحل سكونت مشمول وپدرومادراو به استعلام حوزه وظيفه عمومي ذيربط درمورد فرزندان آنها.
  6-درصورتيكه به وضع مشمول درخارج ازمحل صدورشناسنامه رسيدگي شود پاسخ استعلام وضع مشموليت وي ازحوزه ياگروهان ويابخش وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه مشمول .
  7- عكس خواهر مشمول كه توسط كلانتري ياپاسگاه ژاندارمري محل اقامت گواهي شده باشد.
  8- درصورتي كه پد رمشمول قبلاً همسران ديگري داشته است تصوير شناسنامه آنها.
  9- معاينه پزشكي برادربيش از 18 سال مشمول متضمن نظر شواري پزشكي منبي بر اينكه به علت بيماري يانقص عضو قادربه مراقبت ونگهداري ازخواهر خود نميباشد.
  10-برگ استشهاديه تائيد وضعيت وصحت ادعاي مشمول به امضاي 3 نفر از بستگان مشمول كه به تائيد مراجع انتظامي محل رسيده باشد.
  11-برگ معاينه پزشكي خواهر مشمول متضمن نظر شوراي پزشكي مبني بر اينكه به علت بيماري يانقص عضو قادر به اداره خودنميباشد ونياز به مراقبت ونگهداري دارد.
  12- رونوشت مصدق احکام مبنی بر حبس پدر
  تبصره 1-
  حضور خواهر مشمول درجلسه هيئت رسيدگي ضروري است چنانچه خواهر مشمول قادر به حضوردرجلسه هيئت رسيدگي نباشد , گواهي مراجع ذيصلاح ذيربط مبني بر عدم امكان حضورخواهرمشمول درجلسه الزامي است .

  تبصره 2-
  مشمولان هريك ا زمدارك فوق رابه تعدادموردنيازبه حوزه هاي وظيفه عمومي ذيربط تحويل خواهند نمود .

  ماده 162-
  مدارك لازم براي رسيدگي به ادعاي كفالت مشمولان يگانه مراقب ونگهدارنده برادر يا خواهر صغير به شرح زير است :

  1- گواهي فوت پدر .
  2- تصوير شناسنامه برادر بيمار مشمول.
  3- تصويرشناسنامه سايربرادران مشمول .
  4- برگ تحقيق وضعيت ( اين برگ بدواً حسب مورد وسيله حوزه وظيفه عموميمحلآ صدور شناسنامه يا محلآ سكونت مشمول و برادر او تنظيم و جهت تحقيق و تكميل به كلانتري ياپاسگاه ژندارمري محل صدور شناسنامه وجهت تحقيق ومشمول وپدرومادر وبرادر وي فرستاد ه ميشود . مراجع مذكور پس ازبررسي وتحقيق وتكميل وگواهي وامضاء ومهر رئيس يافرمانده مربوطه به حوزه وظيفه ذيربط اعاده خواهند نمود .
  5- عكس برادر مشمول كه توسط كلانتري ياپاسگاه ژندارمري محل اقامت گواهي شده باشد .
  6-درصورتي كه پدرمشمول قبلاً همسران ديگري داشته است تصوير شناسنامه آنها .
  7- پاسخ اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه ومحل سكونت پدرومادر به استعلام حوزه وظيفه ذيربط درموردفرزندان آنها.
  8-درصورتي كه به وضع مشمول درخارج از محل صدورشناسنامه رسيدگي شود پاسخ استعلام وضع مشموليت وي ازحوزه ياگروهان ويابخش وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه مشمول .
  9-برگ معاينه پزشكي برادر بيش از 18 سال مشمول متضمن نظرشوراي پزشكي مبني بر اينكه به علت بيماري ويانقص عضوقادربه اداره امورخودنمي باشد ونياز به مراقبت ونگهداري دارد .
  10-برگ استشهاديه تائید وضعيت وصحت ادعاي مشمول به امضااي 3 نفر ازبستگان مشمول كه به تائيد مراجع انتظامي محل رسيده باشد .
  11-رونوشت مصدق احکام مبنی بر حبس پدر .
  تبصره 1-
  ح
  ضوربرادر مشمول درجلسه هيئت رسيدگي ضروري است چنانچه برادر مشمول قادر به حضوردرجلسه هيئت رسيدگي نباشد , گواهي مراجع ذيصلاح ذيربط مبني برعدم امكان حضوربرادر مشمول درجلسه الزامي است .
  تبصره2-
  مشمولان هريك از مدارك فوق رابه تعداد مورد نياز به حوزه هاي وظيفه عمومي ذيربط تحويل خواهند نمود .

  ماده 163-
  مدارك لازم براي رسيدگي به ادعاي كفالت مشمولان يگانه سرپرست ونگهدارنده برادر ياخواهرسغير به شرح زير است:

  1- گواهي فوت پدر .
  2- تصوير شناسنامه برادران وخواهران صغير .
  3- تصوير شناسنامه مادرمشمول وهمسر ياهمسران ديگر پدرمشمول .
  4- برگ تحقيق وضعيت ( اين برگ بدواً حسب موردوسيله حوزه وظيفه عمومي محل صدورشناسنامه يامحل سكونت مشمول وپدرومادر وخواهر وبرادر او تنظيم وجهت تحقيق وتكميل به كلانتري يا پاسگاه ژندارمري محل صدور شناسنامه يا محل سكونت مشمول وپدر ومادر وخواهر وبرادر وي فرستاد ه مي شود مراجع مذكورپس ازبررسي وتحقيق وتكميل وگواهي ومهر وامضاء رئيس يافرمانده مربوطه به حوزه وظيفه ذيربط اعاده خواهند نمود .)
  5- عكس برادر يابرادران وخواهر ياخواهران صغير مشمول كه توسط كلانتري ياپاسگاه ژندارمري محل اقامت گواهي شده باشد.
  6- درصورتي كه پد رمشمول قبلاً همسران ديگري داشته باشد تصوير شناسنامه آنها .
  7- برگ معاينه پزشكي برادر بيش از18 سال مشمول متضمن نظر شوراي پزشكي مبني بر اينكه كه به علت بيماري ويانقص عضو قادربه سرپرستي ونگهداري ازبرادر ياخواهر صغيرخود نمي باشد .
  8- برگ استشهاد تائيد وضعيت وصحت ادعاي مشمول به امضاي سه نفر از بستگان مشمول كه تاييد مراجع انتظامي محل رسيده باشد.
  9- درصورتي كه به وضع مشمول درخارج ازمحل صدور شناسنامه رسيدگي شود پاسخ استعلام وضع مشموليت وي ازحوزه ياگروهان ويابخش وظيفه عمومي محل صدورشناسنامه مشمول .
  10- پاسخ اداره ثبت احوال محل صدورشناسنامه ومحل سكونت پدرومادر ومشمول به استعلام حوزه درباره مشخصات فرزندان آنها.
  تبصره 1-
  حضور يكي ياكليه برادران وخواهران صغير مشمول درجلسه هيئت رسيدگي ضروري است , چنانچه هريك ازبرادران ياخواهران صغير مشمول قادر به حضور درجلسه هيئت رسيدگي نباشند, گواهي مراجع ذيصلاح مبني برعدم امكان حضور درجلسه الزامي است .

  تبصره2-
  مشمولان هريك ازمدارك فوق رابه تعداد موردنياز به حوزه وظيفه عمومي ذيربط تحويل خواهند داد.

  ماده 164-
  مدارك لازم براي رسيدگي به ادعاي كفالت مشمولان يگانه سرپرست خواهر مجرد .

  1- گواهي فوت پدر.
  2- تصوير شناسنامه خواهر.
  3- تصوير شناسنامه مادر مشمول وهمسر ياهمسران ديگر پدرمشمول .
  4- برگ تحقيق وضعيت (اين برگ بدواً حسب مورد وسيله حوزه وظيفه عمومي محل صدور شناسنامه يامحل سكونت مشمول وخواهدر اوتنظيم وجهت تحقيق وتكميل به كلانتري ياپاسگاه ژندارمري محل صدور شناسنامه يا محل سكونت مشمول وپدرومادر وخواهر وي فرستاده مي شود , مراجع مذكور پس از بررسي وتحقيق وتكميل وگواهي وامضاء ومهر رئيس يافرمانده مربوطه به حوزه وظيفه عمومي ذيربط اعاده خواهند نمود .)
  5- پاسخ اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه ومحل سكونت مشمول وپدرومادراوبه استعلام حوزه وظيفه عمومي ذيربط درموردفرزندان آنها.
  6- درصورتي كه به وضع مشمول درخارج ا زمحل صدور شناسنامه رسيدگي شود پاسخ استعلام وضع مشموليت وي ازحوزه ياگروهان ويابخش وظيفه عمومي محل صدورشناسنامه مشمول .
  7- عكس خواهر مشمول كه توسط كلانتري ياپاسگاه ژاندارمري محل اقامت گواهي شده باشد .
  8- درصورتي كه پدرمشمول قبلاً همسران ديگري داشته است تصوير شناسنامه آنها.
  9- برگ معاينه پزشكي برادر بيش از18 سال مشمول متضمن نظروشوراي پزشكي مبني بر اينكه به علت بيماري يا نقص عضو قادربه سرپرستي ازخواهر مجرد خود نمي باشد .
  10-برگ استشهاد تائيد وضعيت وصحت ادعاي مشمول به امضاي سه نفر ازبستگان مشمول كه به تائيد مراجع انتظامي محل رسيده باشد .
  تبصره 1-
  حضور خواهرمشمول درجلسه هيئت رسيدگي ضروري است چنانچه خواهر مشمول قادربه حضوردرجلسه هيئت رسيدگي نباشد و گواهي مراجع ذيصلاح ذيربط مبني بر عدم امكان حضور خواهر مشمول درجلسه الزامي است .

  تبصره 2-
  مشمولان هريك ا زمدارك فوق رابه تعداد موردنياز به حوزه وظيفه عمومي ذيربط تحويل خواهند داد.

  مواد 165 و166 و167 ملغي شده است .
  :: یاد گرفته ام تنهایی را به بودن درجمعی که به آن تعلق ندارم ترجیح دهم ::
  :: یاد گرفته ام که بااحمق بحث نکنم و بگذارم در دنیای احمقانه خویش زندگی کند ::
  :: یاد گرفته ام با وقیح جدل نکنم چون چیزی برای از دست دادن ندارد و روحم را تباه میکند ::
  :: یاد گرفته ام از حسود دوری کنم چون حتی اگر دنیا را به او تقدیم کنم باز هم از من بیزار خواهد بود ::
  =====================
 2. #2
  º°”˜×.مدیریت کل سایت.×`”°º

  http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

  [ ]
  تاریخ عضویت
  Mar 2007
  محل سکونت
  City Bonab
  نوشته ها
  31,995
  تشکر
  16,883
  تشکر شده 25,435 بار در 9,128 پست

  پیش فرض

  معافيت كفالت  [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]

  [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
  [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
  [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
  [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
  [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
  [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
  [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
  [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
  [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
  [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]

  نحوه تنظيم
  1- با توجه به مندرجات فصل اول، مشمولان در سال احضار نسبت به تكميل برگهاي مندرج در اين فصل و ارسال به موقع آنها اقدام نمايند تا فرصت لازم براي رسيدگي به وضعيت ايشان ميسر باشد.
  2- مشخصات كامل خود را مطابق با مندرجات اوليه اولين شناسنامه برگهاي بصورت دقيق و خوانا بنويسيد.
  3- با توجه به اينكه براي دعوت و رسيدگي يا وجود نواقص، با شما مكاتبه خواهد شد لذا در درج نشاني و كدپستي محل سكونت خود دقت كافي را بعمل آوريد و رسيد پستي را تا پايان رسيدگي به وضعيت مشموليت نگهداري نمائيد.
  4- آخرين وضعيت تحصيلي مشمولان ملاك عمل خواهد بود، لذا كليه مشمولان بايد گواهي فراغت از تحصيل يا اشتغال به تحصيل يا گواهي ترك تحصيل خود را ( مستقل از تاريخ صدور گواهي ) كه در آن مشخص شده باشد از مؤسسات آموزشي دريافت كنند.

  نحوه ارسال مدارك
  1- مدارك مورد نياز را با پست پيشتاز به نشاني مراكز وظيفه عمومي مربوطه كه از طريق باجه هاي پستي ارائه مي گردد ارسال كنيد.
  2- پس از ارسال مدارك مشمولان از طريق پست به مراكز وظيفه عمومي، پرونده مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در صورتيكه مدارك ارسالي كامل باشد اقدام لازم براي دعوت به هيات صورت مي پذيرد.
  3- در صورتيكه مدارك ارسالي داراي نقص باشند با مشمول مكاتبه خواهد شد.
  4- براي حضور در هيات رسيدگي، اصل شناسنامه و دعوت نامه الزامي است. برگ استعلام از اداره ثبت احوال توسط مشمول پس از تاييد اداره ثبت احوال به همراه ساير مدارك جهت رسيدگي به مراكز وظيفه عمومي ارسال دارند.

  مدارك لازم:
  1- تكميل برگ وضعيت مشمولان متقاضي معافيت كفالت.
  2- تكميل برگ معافيت مورد درخواست.
  3- تهيه و ارسال مدارك قيد شده در ظهر برگ مربوطه به نوع معافتي درخواستي.

  تذكرات:
  1- به ادعاي كفالت مشمولاني رسيدگي مي شود كه غيبت نداشته باشند. مگر اينكه در موقع احضار و در طول مدت غيبت و حين رسيدگي حائز شروط معافيت كفالت بوده باشند كه در اين صورت اين قبيل مشمولان معافيت كفالت استفاده خواهند كرد.
  ( با درنظر گرفتن ماده 55 ) تبصره ـ رئيس اداره وظيفه عمومي يا نماينده او در صورتي كه دلائل و مدارك مثبته اي مبني بر معافيت از خدمت در پرونده موجود باشد مي توانند براي يك دوره دستور عدم اعزام صادر نمايد.
  2- گواهي خلاف واقع، مكتوم داشتن حقيقت، فريب دادن مشمول و ديگر انواع تقلب موجبات معافيت خود يا ديگران را از خدمت وظيفه عمومي فراهم سازند به ازاء هر مورد معافيت توسط دادگاه صالحه طبق قانون تعزيرات محكوم به تعزير مي شوند.
  3- در صورتيكه مشمولان معاف از خدمت تشخيص داده شوند مبلغ مقرر در قانون بابت ماليات و حق تمبر به حساب دولتي واريز نمايند.

  [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
  :: یاد گرفته ام تنهایی را به بودن درجمعی که به آن تعلق ندارم ترجیح دهم ::
  :: یاد گرفته ام که بااحمق بحث نکنم و بگذارم در دنیای احمقانه خویش زندگی کند ::
  :: یاد گرفته ام با وقیح جدل نکنم چون چیزی برای از دست دادن ندارد و روحم را تباه میکند ::
  :: یاد گرفته ام از حسود دوری کنم چون حتی اگر دنیا را به او تقدیم کنم باز هم از من بیزار خواهد بود ::
  =====================
+ ارسال موضوع جدید

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

تعداد اعضای بازدید کننده از این تایپیک : 0

بازدید کنندگان :  (نمایش کلی)

نامی برای نمایش وجود ندارد.

کلمات کلیدی این موضوع

Bookmarks

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •