شميرانات- مدير مجموعه فرهنگي - تاريخي سعدآباد گفت: به مناسبت گراميداشت هفته ميراث فرهنگي، موزه گياهان دارويي در سعدآباد گشايش يافت.

عشرت شايق روز سه شنبه با اشاره به وسعت 110هکتاري مجموعه سعدآباد افزود: اين مجموعه قابليت پژوهش و مطالعه درخصوص شناسايي گياهان دارويي ومعرفي آنها و پتانسيل تبديل شدن به يکي از مراکز بهره برداري پژوهشگران رشته هاي گياه شناسي را دارد.
وي يادآور شد: پارسال مقدمات تشکيل موزه تخصصي با عنوان موزه گياهان دارويي دراين مجموعه فراهم شد و در هفته ميراث فرهنگي، مجموعه سعدآباد شاهد تنوع کاخ موزه هاست. شايق همچنين از افتتاح موزه هاي اسناد، مدارک و کتابخانه و صلح و دوستي جهاني خبر داد.
وي گفت: در موزه اسناد، مدارک وکتابخانه، اسناد مکتوب، اسناد صوتي وتصويري،کتاب هاي مربوط به دوره هاي پهلوي اول و دوم به نمايش گذاشته شده است.
شايق افزود: موزه صلح و دوستي جهاني نيز با هماهنگي يونسکو به منزله پل ارتباطي با ساير کشورها و براساس نياز انسان ها به صلح ايجاد شده است.
وي، هدف از گشايش اين موزه را گسترش فرهنگ صلح و دوستي، تحکيم روابط دوستي و برادري، انزجار از جنگ و خشونت در جهان عنوان کرد.
اين موزه ها از امروز تا پايان هفته ميراث فرهنگي در مجموعه فرهنگي - تاريخي سعدآباد براي بازديد علاقه مندان برپاست.
تهرام/7244/537