ممکن است در یک جاده باشید و ترمز شما عمل نمی کند اولین کاری که باید انجام داد این است که خونسردی خود را حفظ کنیم سپس کارهای زیر را به ترتیب انجام دهید.
1-بررسی رفتار پدال ترمز : ابتدا پدال ترمز را بررسی کنید اگر پدال نرم بود و زیاد پایین رفت سطح روغن در آن کاهش یافته است یا سیلندر خراب شده در این صورت با ترمزهای پی در پی از سرعت خودرو کاهش می یابد. اگر پدال سفت باشد ابتدا قسمت پشت پدال را بررسی کنید که چیزی مانع ترمز گرفتن نشده باشد. 2- دنده معکوس : از راه های موثر کاهش سرعت استفاده از دنده معکوس است که در این صورت از ترمزموتور استفاده می کنیم و سرعت خودرو کم می شود البته باید دنده معکوس به صورت اصولی انجام بگیرد.
3- استفاده از نیروی اصطکاک : یکی از کارهایی که می توان در جاده های خلوت انجام دادن تکان دادن آرام فرمان خودرو و حرکت زیگزاگی می باشد. 4- استفاده از ترمز دستی : برای استفاده از ترمز دستی ابتدا آن را باید آرام به سمت بالا بکشیم تا از سرعت خودرو کاسته شود اگر ترمز دستی را با تمام فشار و ناگهانی به سمت بالا بکشیم چرخ های عقب قفل شده و تعادل ماشین از بین می رود.