فن کویل ها مانند هواسازها هوا را مستقیما تخلیه می کنند با اینکه سرو صدای زیاد دارند در کابین های ایستاده و درون دیوارها یا سقف های کاذب نصب می شوند. فن کویل ها از لوله های سرد و گرم ،یک فن و موتور تشکیل شده اند. نحوه عملکرد به این صورت است که آب سرد یا گرم توسط کویل ها از واحد مرکزی گرفته می شود و در تهویه مطبوع استفاده می کند.فن کویل ها هم به صورت مستقیم ترموستات سرخود دارند و هم می توانند توسط سیمی به ترموستات کنترلی وصل شوند.در فن کویل ها آب سرد یا گرم از درون کویل ها برای تغییر وضعیت فضا منتقل می شود، تجهیزات استفاده شده در تهویه مطبوع ساختمان ها برای حذف گرما چیلر یا برج خنک کننده و برای گرم کردن بویلر و هیتر می باشد.

فن کویل ها به دو بخش تقسیم می شود: ۲ لوله ای یا ۴ لوله ای. در فن کویل دو لوله ای ۱ لوله تغذیه آب و ۱ لوله برگشت داریم. لوله تغذیه، آب گرم یا سرد را با توجه به فصل سال تهیه می کند. در فن کویل ۴ لوله ای ۲ لوله آب تغذیه و ۲ لوله برگشت وجود دارد. در این شرایط می توانیم آب گرم یا سرد را به صورت هم زمان برای مکان هایی که نیاز به گرما و سرما در بخش های مختلف ساختمان داریم فراهم کنیم. شبکه لوله کشی فن کویل ها به فرم های “برگشت مستقیم” یا “برگشت معکوس” یا ” مجموعه ای جدا” می باشد اشری “سیستم ها و
بسته به دمای آب سرد و رطوبت نسبی فضا این احتمال وجود دارد کویل خنک کننده جریان هوا را خشک کند و بر اثر این فرایند نیاز به تولید کندانسه هایی دارد که درین شود. فن کویل ها برای این منظور دارای یک ظرف تخلیه می باشند. ساده ترین وسیله برای تخلیه میعانات از چند فن کویل استفاده از اتصالاتی است که به نقطه ای مناسب تخلیه شود.