1-اطمينان داشته باشيد مركبتان برند استانداردي دارد.

2-اگر شما تصميم به تعويض برند مركب را داربد ابتدا مطمئن شويد مسيرهاي شيلنگ مركب يا پمپ مركب و حتي ساب تانك و هد را حتما با سالونت مرغوب و استاندارد شستشو دهيد. تا عاري از الودگي و گرفتگي باشد.

3-دما و رطوبت در حين چاپ بسيار مهم است.زماني كه دستگاه چاپ بنر درحال انجام كار است بايد دماي محيط و رطوبت هوا استاندارد باشد.

4-در زماني كه [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] و فلكس بييشتر از دو ساعت چاپ نداشته باشد.بايد كرييج را در محل پارك خود قرار داد.

5- بعد از پايان شيفت كاري خود حتما زير هدها را با قاشقك اغشته به سالونت تمييز نماييد.تا اگر در حين كار پرز يا ره گونه گرد و غبار زير هد از بين برود.