لامپ تصویر رنگی در حقیقت سه لامپ تصویر منو کروم در داخل یک محفظه ی مشترک است .در لامپ تصویر رنگی هر شعاع الکترونی باید دقیقا به ماده ی فسفرسانس مربوط به خود برخورد کند تا رنگ صحیج تشکیل گردد.برای انجام این عمل از مدارات الکترونیکی کنترل کننده در خارج از لامپ تصویر استفاده می شود. به طور کلی هر لامپ تصویر رنگی از سه قسمت اصلی شامل سه تفنگ الکترونی ،ماسک مسبک و نقاط سه گانه رنگ تشکیل شده است. ساختمان و نحوه ی قرار گیری این سه جزء اصلی باعث شده تا لامپ تصویرهای مختلفی ساخته شوند. در صورت نیاز به [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] باید توجه داشت که برد این نوع تلویزیون دچار مشکل نگردد