[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] در ايران
متاسفانه در كشور ما تاكنون به دليل عدم فرهنگ سازي صحيح وحضوركمرنگ شركتهاي تخصصي فعال دراين زمينه، تا كنون توجه جدي به استفاده از [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نشده است. تخصيص يارانه هاي انرژي باعث گرديده تا حتي با فرض هدر رفتن انرژي درطول دوره بهره برداري، سازندگان ساختمان ازقبول هزينه اوليه اين مجموعه در هنگام ساخت، سرباززده و كماكان نسبت به بهره برداري سنتي از تاسيسات پافشاري نمايند. عدم تقبل هزينه سرشكن شده سيستم مديريت هوشمند ساختمان توسط خريداران واحدهاي ساختمان نيز دليل ديگري براي مقاومت سازندگان ساختمان درمقابل اجراي پروژه هاي هوشمندسازي بنا به حساب مي آيد. اگرچه در حال حاضر نيز اجراي پروژه هاي فوق در ساختمان ها با ديد بلندمدت كاهش هزينه هاي مصرفي انرژي و نيز كاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري توجيه اقتصادي دارد ولي حذف يارانه هاي انرژي در آينده نزديك كمك به كاهش زمان استهلاك هزينه پروژه هاي BMS خواهد داشت. فرهنگ سازي در زمينه مصرف صحيح انرژي، باعث بهره مندي عادلانه از نعمتهاي خدادادي و راهگشاي اجراي پروژه هاي انرژي بر دركشورودرنهايت افزايش درآمد ملي خواهدبود.