اساسا همانند ديگر سيستمهاي كنترلي، BMS نيز از سه بخش تشكيل ميشود:
1- حسگرها در [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
سنجش پارامترهاي محيطي وارسال اين اطلاعات به سيستم راعهده دار هستند. اين اطلاعات ميتواند دماي محيط بيرون ودرون، دماي سيال گرم كننده وياخنك كننده، ميزان روشنائي محيط، ميزان رطوبت، مقدارگازها در هوا، حضور ويا عدم حضورافراد در محل و ديگر اطلاعاتي كه براي راهبري بهينه سيستم حياتي ست باشد.
2- كنترلرها در [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
اجزائي از سيستم هستند كه اطلاعات دريافتي از حسگرها را دريافت وبراساس نرم افزاردروني خودويا نرم افزار شبكه پردازش وبر حسب نياز فراميني را به عملگرها ارسال ميكنند.
3- عملگرها در [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
اجزائي از سيستم هستند كه فرامين ارسالي از كنترلرها را دريافت وبراساس آن واكنش نشان ميدهند. اين عملگرها ميتوانند شيرهاي برقي سيالات، دريچه هاي قابل تنظيم عبورهوا، رله هاي قطع و وصل جريان الكتريكي و.... باشند. سه بخش ياد شده بالا توسط يك مكانيزم ارتباطي با هم مرتبط ميشوند كه خوداز دو قسمت مهم تشكيل شده است:
1- رسانه مدياي ارتباطي مانند سيم،فيبرنوري،امواج راديوئي
2- پروتكل ارتباطي ويا زبان محاوره اجزاء مانند BacNet , LonWorks
در حقيقت حسگرها، كنترلرها وعملگرها از طريق مدياي ارتباطي، براساس زبان محاوره اي ويا پروتكل ارتباطي بايكديگر ارتباط برقرارميكن