بین psp3000 و pspخیابانی کدوم رو انتخاب کنم؟
کدوم بهتره؟
کدوم امکانات بیشتری داره؟