تولید سولفات آلومینیوم همانند تولید دیگر ترکیبات سولفاته از اثر اسید بر نمک فلز صورت می گیرد. سولفات آلومینیم از افزوده یک نمک آلومینیوم مثل هیدروکسید آلومینیوم با اسید سولفوریک طبق فرمول زیر تولید می شود:
Al(OH)3 + 3 H2SO4 → Al2(SO4)3+6H2O2کارخانه تولید سولفات آلومینیوم در تمام جهان از این روش برای تولید آلوم استفاده می کنند اما در موارد آزمایشگاهی و در اشل کوچک می توان از طریق جوشاندن فلز خالص آلومینیوم در اسید سولفوریک داغ برای این منظور عمل کرد.

[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
-
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
-
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]