1- افزايش مدول (مقاومت در برابر تغيير شكل)

2- كاهش تنش تسليم
3- كاهش استحكام كششي
4- تسريع در كريستاليزاسيون و دماي ماكزيمم آن
5- كاهش ميزان كريستالينيتي
6- افزايش مقاومت ضربه ( مقدار بهينه دارد)
7- كاهش قيمت
پلي پروپيلن از جمله پليمر هايي است كه مي توان آن را در فرايند هاي مختلف مانند قالب گيري تزريقي ، اكستروژن ، فيلم دمشي ، توليد صفحه و لوله و تك رشته و قالب گيري دمشي استفاده كرد.

[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]

-
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]

-
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]