ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
اﺳـﺘﻔﺎده درﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در آب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺄﻣﯿـﻦ ﯾﻮن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺧﻨـﺜﯽ ﻧﻤـﻮدن ذرات ﮐﻠﻮﺋﯿـﺪي ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﻮﺳـﺘﻦ اﯾـﻦ ذرات ﺑـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺲ از اﻧﺤﻼل ﺑﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آب وارد واﮐﻨـﺶ ﺷـﺪه و رﺳـﻮب ژﻻﺗﯿﻨﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺟﺬب ذرات و ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻣﯽ ﮔﺮدد.

[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
-
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
-[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]