پوتین هنگامی که منتظر ورود رهبر چین بود، نتوانست در برابر پیانوی اتاق مقاومت کند و شروع به نواختن آن کرد
منبع : گاردین