با توجه به تعریف [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] در قانون [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ها به طور کلی به دو دسته [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] مدنی و [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] تجاری تقسیم می شوند که هر کدام تعریف خاص خود را دارد و زمینه فعالیت خاصی برای آن در نظر گرفته می شود که در ادامه قوانین حاکم بر [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] مدنی و نیز قوانین حاکم بر فعالیت های شرکت مدنی را توضیح می دهیم.

شرکت مدنی :
تعریف قانون اساسی از شرکت به این صورت است : شرکت عبارت است از اجتماع مالکین متعهد با شیء واحد و نحوه اشاعه. که با توجه به این قانون برای [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] مدنی نیز باید چند نفر شریک باشند و با همدیگر در سود و زیان آن شرکت شریک باشند. در [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] مدنی ارتباط شخصیتی شرکا مال مشاع محو نمی شود. در واقع در [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] مدنی قید می شود که اموال شرکا مال خود آنها است و سود و زیان آن اموال تنها به افراد صاحب آن برمی گردد.
اما شرکت تجاری در موقع [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] قید می شود که شرکای این نوع شرکت در سود و زیان آن همگی باهم شریک اند و تنها هر فرد به اندازه سهم خود در شرکت در آن سود و زیان شریک هستند . از دیگر تفاوت های[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] مدنی و [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] تجاری این است که شرکت تجاری به عنوان یک شخص حقوقی شناخته می شود اما در زمان [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] مدنی به عنوان انجمن شناخته می شود.
از دیگر تفاوت های [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] مدنی و [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] تجاری این است که برای [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] مدنی نیاز به مشخص کردن تابعیت و اقامتگاه وجود ندارد اما برای [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] تجاری می بایست تابعیت شرکت و همچنین اقامتگاه آن را مشخص کنید.