لزوم استفاده از كمك فنر يا ارتعاش گير وظيفه كمك فنر همان گونه كه از اسم ان مشخص است اين است كه به فنر كمك مي نمايد فنر در قبال نيروي خارجي تغيير شكل داده و انرژي ذخيره مي كند به محض حذف نيروي خارجي انرژي ذخيره شده را به سرعت ازاد مي نمايد و چند بار ارتعاش مي نمايد تا متعادل شود اگر به سيستم تعليق در حال ارتعاش ارتعاش جديدي وارد شود دامنه ارتعاشات با هم جمع و توليدروزنانس مي نمايد كه براي سرنشينان بسيار ناراحت كننده ميباشد براي اين منظور استفاده ازارتعاش گير يا كمك فنرباي خودرو ضروري مي باشد اساس كار كمك فنر: كمك فنر در سيستم تعليق موازي با فنر بسته مي شود و مانند فنر نيروي محوري را جذب مي كند در موقع جمع شدنكمك فنر به سهولت منقبضشدهاما در موقع باز شدن كمكفنر مقاومت مي نمايد و با كندي باز مي شود وقتي كمك فنر فشرده مي شود روغن از سوراخهاي درشت تر سوپاپ ان جابجا مي شود و لذا به سهولت تغيير مكان مي دهد اما وقتي حالت انبساط ان فراميرسد برگشت روغن به محل اوليه خود از مجاري كوچكتر ميسر مي گردد در اثر برگشت روغن از مجاري كوچك نيروي اصطكاك روغن بالا رفته و انرژي مكانيكي به انرژي حرارتي تبديل مي گردد سپس گرما روغن درفضا پخشمي گردد متداول ترين ارتعاش گيرهانوع تلسكوپي است كهاز دو سيلندر يك طرف بسته ساخته شده وقسمت بسته ان به پوسته محور چرخ متصل مي شود طرف باز سيلندر به سمت بالا قرار داشتهو در داخلان يك پيستون با دسته پيستون حركتمي كند دسته پيستون به شاسي بسته مي شود البته سيلندر هاي نوع دو جداره هم بكاررفته است كه در روي پيستون دو نوع سوپاپ وجود دارد نوع مجرا درشتان هنگام فشرده شدن و نوع مجرا ريز ان در موقع بازشدن در معبر روغن قرار مي گيرد كمك فنرهاي تلسكوپي يك لوله اي يا دو لوله اي مي باشد كه درنوع دو لوله اي روغن بين دو جداره و در نوع يك لوله اي روغن در طرفين پيستون جابجا مي شود انواع كمك فنر الف كمك فنر تلسكوپي هدروليكي ب كمك فنر گازي كمك فنر تلسكوپي هيدروليكي : اين كمك فنرهاازدويا سه لوله هم محور تشكيل شده است اگر كمك فنر سه لوله ايباشدخارجي ترين لوله گردگير استطرز كار اين كمك فنر در موقعباز شدن بهاين صورت مي باشدكه روغن داخل محفظه بالاي پيستونبهطرف پايين و به داخل محفظه زيرپيستون رانده مي شود روغن پس از عبور از گذرگاه هاي نگهدارنده سوپاپ برگشت از ميان ديسك سوپاپ برگشت با فشار خارج شدهو از ميان كليه سوراخ هاي پيستون عبور مي كند در طي كورس باز شدن روغني كه در محفظه بالاي پيستون تحت فشار قرار گرفتهبه محفظه زير پيستون جريانمي يابداينعمل براي جبرانحجم جابجا شده ميل پيستون است زماني كه ميل كمك فنر به بالا كشيده مي شود فنر سوپاپ مكش در مجموعه سوپاپ فشاريبه واسطه عبور روغن بلند شده به طوريكه سوپاپ دي*** فشاري و سوپاپ نگهدارنده اجازه عبور روغن را مي دهد در ضمن مرحله جمع شدن كمك فنر عكس مرحله باز شدن مي باشد كمك فنر گازي : بزرگترين امتياز كمك فنر گازي نسبت به كمك فنر هيدروليكي در انتقال سريع حرارت مي باشدچون لوله خارجي ان در تماس مستقيم با هوا است لذا انتقال حرارت سريع تر انجام ميشود اين نوع كمك فنر هادر درجه حرارتي بيش از 200 درجه سانتي گراد به خوبيكار مي كند معمولا طراحي ان هااز يك يا دو لوله هم محور ساخته شده و كاربرد وسيعي در صنايع خودرو سازي دارند براي مثال در صندوق عقب بعضي از خودروهاسواري و اتوبوس ها و حتي تخت خوابهاي بيمارستان و صندليهاي دندان پزشكي كاربرد دارد در ضمن در درون كمك فنراز گاز تنها استفاده نشده بلكه از گاز و روغن استفادهشده كه اين روغن و گاز در دومحفظه جدا از هم قرار دارندو هر يك وظيفه خاص خود را در موقع جمع شدن و باز شدن كمك فنرانجام مي دهد كاويتاسيون در كمك فنر هنگامي كه سرعت باز شدگي كمك فنر زياد باشد شيوهايي براي عبور بيشتر روغن از محفظه ذخيره به داخل سيلندر به كار بسته شده ليكن اگر اين سرعت از معمول بيشتر باشد روغن بلافاصله فضاي خالي شده ناشي از حركت پيستون و ميل پيستون را جبران نمي كندلذا اين خلا عامل تقليل فشار محيط خود شده و روغن هيدروليك در فضاي بسته سيلندر تبخير مي شود اين پديده تبخير كه همراه با وارد امدن ضربه به پيستون و لوله خارجي شده ايجاد حفره هاي هوا روي پيستون مي گردد و به كاويتاسيون موسوم است عيب يابي كمك فنر متاسفانه بيشتر رانندگان به كمك فنرها كه يكي از اساسي ترين قسمت ايمني خودرو است ; اهميتي به نقايص ان نمي دهند وبيشتر توجه انان به ترمزها لاستيكها;كمربند ايمني و چرخها و فرمان مي باشد .در صورتيكه كمك فنر نقش بسيار ارزنده ائي در ايمني خودرو دارد جالب است بدانيم در صورت خرابي كمك فنرها ضريب خرابي ساير قطعات خودرو نيز افزايش مي يابد. اين قطعات شامل :1-فنر تعليق 2-جعبه فرمان 3-ديفرانسيل 4-لاستيك چرخها 5-بلبرينگ چرخها 6-بوشهاي لاستيكي سيستم تعليق 7-گيربكس 8-سيستم تعليق 9-مجموعه سيبكهاي فرمان لذا به منظور ايمني بيشتر اطلاعات ذيل ميتواند ديد بهتري در خصوص شناخت وتشخيص خرابي هاي كمك فنر ارائه نمايد. ۱-اگر كمك فنر نشتي دارد حتما بايد كمك فنر تعويض گردد. ۲-بالا و پايين رفتن خودرو به خصوص اگر جاده ناهموار باشد و يا شيرجه رفتن خودرو در حين ترمزهاي شديد ممكن است به دليل خرابي كمك فنرها باشد. ۳-اگر در سر پيچ; خودرو بيش از حد بپيچد به نحوي كه راننده براي كنترل ان بايد تلاش بيشتري كند اين روند مي تواند از خرابي كمك فنر باشد۴-اگر چرخها روي جاده برقصند و يا بالا و پايين روند ممكن است از فرسودگي فنرها و كمك ها باشد. 5-اگر بوشهاي محل نصب كمك فنر ترك خوردگي و يا تغيير شكل داده اند باعث سرو صدا در سيستم تعليق به خصوص در موقع شتاب گرفتن ; ترمز كردن ويا عبور از ناهمواريهاي سطح جاده مي شود. بنابراين هرچه زودتر نسبت به تعويض بوشها اقدام شود.در غير اين صورت ايمني خودروبه شدت كاهش پيدا مي كند. 6.باركردن خودرو بيش از ظرفيت ان عامل مهمي در ضيعف شدن سيستم تعليق منجمله كمك فنرها مي شود.به خصوص زماني كه حركت اتومبيل در ناهمواري هاي جاده قرار بگيرد.[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] واگر سرعت متناسب با جاده و بار نباشد باعث شكسته شدن اتصالات مي شود . در نتيجه ناامن بودن خودرو و سرنشينان حتمي است
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...][برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...][برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]