[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]

یکی از ارکان مهم برای [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] تعیین بازرس برای [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] است در واقع در شرکت های سهامی خاص بدلیل انجام مدیریت بهتر بر شرکت و همچنین اداره شرکت آسان تر شود نهادی تعیین می شود به عنوان هیئت مدیره تا با اختیارات کامل اداره شرکت را برعهده بگیرد. اما برای اینکه اداره شرکت بعد از [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] بهتر انجام شود بایستی افرادی را بعنوان بازرس در زمان [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] تعیین کنید تا نظارت کامل بر اداره شرکت بعد از [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] داشته باشند.

وظیفه بازرس بعد از [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
در واقع بازرس در زمان [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] تعیین می شود تا بر امور هیئت مدیره نظارت کند اما وظایف دیگری نیز برای بارزس بعد از [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] تعیین شده است که عبارت اند از بررسی حساب های شرکت که در زمان [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] مشخص شده اند و همچنین بررسی کلیه هزینه ها و درآمد های شرکت و ارائه آنها به سهام داران و در صورت وجود تخلفی در حساب های مشخص شده در زمان [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] گزارش آن را به مراجع قضایی.

تعیین بارزس در زمان [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
در قانون برای [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] سهامی خاص باید دو بازرس تعیین کنید که یکی از این بازرسین به عنوان بازرس اصلی و دیگری بعنوان بازرس علی البدل می باشد که در زمان [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] باید هر دو را تعیین کنید و باید توجه نمایید که بازرسینی که در زمان [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] مشخص می شوند نباید هیچگونه نسبت فامیلی با اعضای شرکت داشته باشند.
نکته قابل توجه در مورد تعیین بازرس در زمان [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] این است که مدت زمان ماموریت بازرس یکسال می باشد که در واقع منظور از یک سال یکسال مالی شرکت می باشد که پس از یک سال مالی شرکت باید مجمع عمومی تشکیل شود و بر تمدید و یا جایگزین فردی دیگر بجای بازرس اصلی تصمیم گیری نمایند.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]