ثبت شرکت

یکی دیگر از انواع [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] شرکت مختلط است که دارای دو نوع شرکت مختلط غیر سهامی و شرکت مختلط سهامی است و بهتر است قبل از انجام امور [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] با این نوع از شرکت ها هم آشنا بشوید تا بتوانید تصمیم بهتری برای [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] بگیرید و به راحتی مراحل [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] را طی کنید .
شرکت مختلط غیرسهامی
شرکت مختلط شرکتی است که برای انجام امور اقتصادی تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می*شود. شریک ضامن، مسئول کلیه*ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود، کسی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه*ای است که درشرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] باید عبارت «شرکت مختلط» *و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن، قید شود.


شرکت مختلط سهامی
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] مختلط سهامی، شرکتی است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می*شود.شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه*ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه*ای است که در [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه*ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه*ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکتپیداشود .در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]تضامنی خواهد بود. در نام شرکت باید عبارت «شرکت مختلط»* *و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.
می دانیم که [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] مراحل زیادی دارد پس بهتر از قبل از اقدام به [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] با انواع آن و قوانین حاکم بر نحوه ثبت ان ها آشنا شوید و با مشاوره یک شرکت معتبر در زمینه [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] اقدام به [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نمایید تا در آینده متضرر نشوید و همچنین شرکتی را به ثبت برسانید که با زمینه کاری شما مرتبط باشد .