قابل استفاده بر روی انواع آنژیوکت اسکالپ وین
جهت ثابت نمودن انواع کانتر های محیطی و مرکزی
فیستولای دیالیز ، دیالیز صفاقی و cvp