برای اینکه دچار درد مفصل نشوید و یا اگر دچار درد مفصل شده اید باید از مفاصل خود محافظت کنید تا این [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] بیشتر نشود اما امروز میخواهیم راه های محافظت از [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ها را برای شما توضیح دهیم .روش های محافظت از مفصل، درد آرتریت و التهاب به وجود آمده را کاهش می دهد.
استفاده از وسایل با دسته های بلند مثل ابزارهای آشپزی دسته بلند، فشار روی مفصل های انگشت را کاهش می دهد.
می توانید دور مسواک یا خودکار فوم بپیچید تا قطر بیشتری پیدا کند.
وسایلی مانند ابزار باز کردن قوطی و قیچی که به طور خودکار درها را باز می کند، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] انگشت را می کاهد و فشار روی [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]ها را کاهش می دهد.
روی دستگیره های در می توانید ابزارهای مخصوص قرار دهید تا در را با کمک ساعد، نه با استفاده از انگشت ها باز کنید.

گرفتن اشیا با انگشتان می تواند درد التهاب مفصل را افزایش دهد، اما در دست گرفتن اشیا مانند کتاب با کف دست باز، فشار را به مچ و عضله آرنج انتقال می دهد.
درد مفصل