محصولات تکنولوژی Hydrofiber – AQUACEL EXTRA

پس از ارزیابی زخم، شستشو و دبریدمان انجام می‌شود.


۱- پانسمان AQUACEL Ag یا AQUACEL مستقیما بر روی زخم گذاشته می‌شود.jazeb

۲- پانسمان باید حداقل تا ۱ سانتی‌متر از اطراف زخم را بپوشاند. زیرا پانسمان پس از اشباع شدن اندکی جمع شده و کاهش سایز می‌دهد.

۳- در پایان، با پانسمان ثانویه‌ی دیگری پوشانده می‌شود.

۴- در این شکل نمایی از AQUACEL اشباع شده نشان داده شده است، این تصویر نشانگر به دام افتادن ترشحات و پیشگیری از خیس‌خوردگی بافت‌های سالم مجاور نیز می‌باشد.

برداشتن پانسمان کاملاً بدون درد و بدون چسبیدگی به سطح زخم صورت می‌گیرد.

مناسب ترین پانسمان ثانویه بر روی آکواسل ،فوم ها ( فوم سوربکت ، آکواسل فوم لبه دار و یا مدیفوم B یا N ) می باشد .