مبلمان شهری تولیدی پروفسور استون بر گرفته از ترکیب سنگ (سنگ های قلوه و یا شکسته) و چوب و توریهای فلزی نمونه ایی بی مانند در کشور میباشد.
به سبد های ساخته شده از توری های فلزی ،گابیون گفته میشود.
پروفسور از ترکیب گابیون و سنگ ، انواع مبلمان شهری را طراحی و تولید نموده است