قيمت[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نيمه اتوماتيکA با مشخصات فني هدميکس تيپ يک ، تزريق اتوماتيک به همراه کنترل دبي مواد همزن اتوماتيک پلي و نازل تزريق يک سري5800000تومان

قيمت دستگاه نيمه اتوماتيک [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] B با هدميکس تيپ 2cooling water-آب خنک چيلر-تزريق اتوماتيک به همراه کنترل دبي مواد،مخازن صنعتي دوجداره 80ليتري،همزن اتوماتيک پلي،نازل تزريق 2 سري به همراه 9800000تومان

قيمت [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نيمه اتوماتيک تيپ C با مشخصات فني هد ميکس تيپ 2 cooling water-آب خنک-چيلر-تزريق اتوماتيک به همراه کنترل دبي مواد-مخازن صنعتي دوجداره 80 ليتري-همزن اتوماتيک پلي--نازل تزريق دوسري به همراه980000تومان

قيمت [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] اتوماتيک تيپ A با مشخصات فني هد ميکس تيپ 1-تزريق اتوماتيک به همراه کنترل دبي مواد-ميزCNC-سيستم برق PLC-نازل تزريق سه سري 15800000تومان

قيمت [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] تيپ C با مشخصات فني هد ميکس تيپ 2 آب خنک-cooling water چيلر-تزريق اتوماتيک به همراه کنترل دبي مواد-ميزCNC-سيستم برق PLC-نازل تزريق 3 سري 19800000تومان

قيمت [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] اتوماتيک تيپ C با هد ميکسCNC-تزريق اتوماتيک به همراه کنترل دبي مواد-سيستم برق PLC و نازل تزريق سه سري24800000تومان

قيمت دستگاه توليد فيلتر هواي اتوماتيک تيپ D با هد ميکسCNC cooling water-آب خنک-تزريق اتوماتيک به همراه کنترل دبي مواد و سيستم برق PLC نازل تزريق سه سري

قيمت [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] تيپ E:هد ميکس CNCتزريق اتوماتيک به همراه کنترل دبي مواد-تحت PCمادر برد-نرم افزار magh tree نسخه فارسي- تعريف قالب هاي تمام کمپاني هاي خودرو سازي توسط اپراتور و پروگرام از راه دور توسط سازنده-تحت شبکه و اتصال به اينترنت--نازل تزريق 4سري 32800000تومان