خدا وکیل جمع کنید این انجن مسخرتون. حیف هزینه و زمان
یه مقدار از پاناتل یا موبایل اول مخصوصا کوشا تیم یاد بگیرید مدیران انجمن خوابید مگه.