آموزش قدم به قدم اکسل تنها بخشی بود که راحت باز شد و قابل دسترسی بود. ممنون