در خانه های بیشتر ما نوار های ویدیویی و کاست قدیمی یافت میشود. این در حالی است که حتی ممکن است دستگاه پخش آن ها را در اختیار نداشته باشیم. چنانچه از این نوار های قدیمی استفاده نمیکنید میتوانید با کمی خلاقیت از آن ها درساخت وسایل منزل استفاده کنید.