به نقل از خبرنگاران ازاد
این طرح با گذشت بیش از 18 روز از گذشت ان کمتر از 3 هزار نفر تا به امروز اقدام به پر کردن مدارک کرده اند این یعنی فاجعه این طرح 3 میلیون واجد شرایط داشته است .که بیشتر گفته میشود به دلیل این ماده استقبال از این طرح بسیار کم بوده


8 این طرح شامل سربازان فراری می شود؟

سربازان فراری که آخرین تاریخ ترک خدمت آنان حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۶ باشد،می توانند در طرح پیش ثبت نام شرکت نمایند لیکن لازم است سریعا وضعیت آنان در دادسرای نظامی رسیدگی شود و پس از اشتغال به خدمت می توانند اقدام نمایند.سربازان فراری که دارای غیبت اولیه نیز می باشند مدت فرار آنها با مدت غیبت اولیه آنان جمع و قابل مقایسه خواهد بود.

این ماده نشان گر این است که کسی فرار کرده باید ابتدا به دادسرای نظام رفته و بعد از اشتغال به خدمت که این موضع
شاید نزدیک به 7 ماه طول بکشد و شخص نامبرده یا در زندان باید باشد یا در پادگان نشان گر ضعف این ماده بوده

حال باید دید که سازمان نظام وضیفه چه کاری انجام میدهد