در این گزارش نگاهه داریم به تصاوی ماهواره ای جالبی که از پدیده های انسانی و طبیعی در سطح زمین گرفته شده است.