به نقل از اسکای اسپرت؛ کمیته اجرای فیفا سرانجام قبول کرد 42 صفحه منتخب از گزارش جامع مایکل گارسیا در مورد تبانی صورت گرفته و اعطای میزبانی جام‌های جهانی 2018 و 2022 به روسیه و قطر را منتشر کند.

البته گزارش گارسیا شامل 430 صفحه بود و در ماه نوامبر منتشر شد. گارسیا هفته گذشته به دلیل ناهماهنگی موجود در پیکره فیفا و مسئله دار شدن گزارش وی اعلام استعفا کرد.

سپ بلاتر رئیس فیفا مدعی شد به درخواست شخصی وی، کمیته اجرایی حاضر به انتشار بخشی از گزارش مذکور شده است.

بلاتر در ادامه افزود: هیچ قصد نداریم رای گیری راجع به میزبانان 2 جام جهانی 2018 و 2022 را تکرار کنیم.