صدرالسادات ادامه داد: این مدت برای مشمولان امریه ثابت است و آنها نیز باید 24 ماه خدمت کنند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: براساس قانون جدید، میزان معافیت پزشکی مشمولان نسبت به گذشته کاهش یافته است.

حمیدرضا صدرالسادات افزود: براساس قانون جدید، برخی معافیت های پزشکی لغو شده و تعدادی نیز از حالت معافیت کامل به معافیت از رزم کاهش یافته است.

وی اظهار کرد: با توجه به مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح، مشمولانی که از ابتدای سال 94 به خدمت وظیفه اعزام شوند، 24 ماه خدمت خواهند کرد.

صدرالسادات ادامه داد: این مدت برای مشمولان امریه ثابت است و آنها نیز باید 24 ماه خدمت کنند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا بیان کرد: براساس قانون جدید، مشمولانی که در حال تحصیل هستند نیز می توانند با توجه به مدرک تحصیلی و نوع بیماری خود. برای معافیت پزشکی اقدام کنند؛ در حالی که این امکان پیشتر وجود نداشت.