وعده غذایی: ناهار شام
زمان پخت : 45 دقیقه

نوع غذا: خوراک های از 4 گوشه دنیا
زمان آماده سازی مواد: 180دقیقه
مناسب برای 2 نفر
بلدرچین : 2 عدد
پیاز : یک عدد
سیر : یک حبه
کره : 50 گرم
رزماریوزعفران :بهمیزانلازم
آبلیموترش : یک قاشق سوپخوری
آبپرتقال : یک و 1/2 پیمانه
نشاستهذرت : یک و 1/2 قاشق سوپخوری
کره : 20 گرم
هویج،جعفری،فلفلدلمهای :بهمیزانلازمطعم لذیذ خوراک بلدرچین با سس پرتقال را امتحان کنید

  1. بلدرچین‌هارابانمک،فلفلسیاه،سیرلهشدهوپیاز،فلفلدلمه‌ای،کمیآبلیموترش،رزماریخردشدهوزعفراندمکرده و مخلوطکنید وزماندهیدتامزهدارشود.اینمخلوطرابهمدت 2 تا 3 ساعتدریخچالنگهداریکنید.
  2. بعدازاینمدتکفسینیفرراباپیا،هویجوکمیفلفلدلمه‌ایبپوشانید. کمیکرهذوبشدهرارویبلدرچینهابریزیدوآن‌هارارویسینیفرقراردهید.
  3. سینیرابهمدت 35 دقیقهدرطبقهوسطفرقراردهیدتابپز ودراینمدتبلدرچینهارادوبارزیروروکنید.
  4. بعدازپختآنراباسسپرتقالسروکنید.

طرزتهیهسسپرتقال
  1. کرهراباحرارتملایمدرتابهذوبکنیسپسنشاستهذرترابهآناضافهکنیدوبلافاصلهآبپرتقالسردرابهمواداضافهکنید.
  2. مرتبموادراهمبزنید.
  3. آبلیموترشوکمینمکرااضافهکردهوزمانبدهیدتارویحرارتغلیظشود.