فنائیان به تسنیم خبر داد مدیر اداره کل تولیدات الف ویژه سیما گفت: سریال «حضرت امام خمینی (ره)» در حال نگارش گروهی از نویسندگان است و مراحل تحقیقات خود را پشت سر می‌گذارد.


تاجبخش فنائیان، مدیر اداره کل تولیدات الف ویژه معاونت سیما در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه سریال «شهید مطهری» و «حضرت امام خمینی (ره)» در حال نگارش گروهی از نویسندگان است، گفت: در حال حاضر ساخت این سریال‌ها مراحل تحقیق و نگارش خود را پشت سر می‌گذارد.
وی افزود: تا به امروز 15 قسمت از سیناپس آنها نگارش شده و روند آن به خوبی پیش می‌رود و ساخت سریال‌های «حضرت امام خمینی(ره)»، «شهید مطهری» و «ابوطالب» توسط اداره کل تولیدات الف ویژه سیما پیگیری می‌شود.
فنائیان اضافه کرد: کارهای دیگری نیز در این معاونت به تولید می‌رسد که به لحاظ موضوع تصویب شده است که کار شوند که حتی تحقیق و نگارش آنها شروع نشده است. اگر کارهای یاد شده تولیداتشان شروع شود موضوعات دیگر نیز وارد تحقیق و نگارش می‌شوند.
مدیر اداره کل تولیدات الف ویژه معاونت سیما خاطرنشان کرد: سریال «ابوطالب» در دست نگارش است و سریال «حضرت ابراهیم» را در دست تحقیق و پژوهش داریم.